Nyheter

Sämre vägar när priserna stiger

Sämre vägar och sänkta hastigheter är att vänta för bilister på många håll i landet. Inflation och handelshinder i spåren av kriget i Ukraina gör att många planerade infrastrukturinvesteringar får ställas in eller skjutas på framtiden.

Vägtrafiken påverkas särskilt av det rusande priset på bitumen, en insatsvara vid produktionen av asfalt. Trafikverket larmar nu om att viktiga underhållsåtgärder får skjutas på framtiden.

– Att ytterligare åtgärder får skjutas på framtiden är allvarligt, särskilt i ljuset av att Trafikverket redan har en underhållsskuld på 23 miljarder kronor för vägtrafiken. 13 procent av de statliga vägarna är redan i mycket dåligt skick och nedbrytningen av vägnätet går allt snabbare. Utan ytterligare resurstillskott är allt sämre vägar att vänta, liksom sänkta hastigheter på vägar där säkerheten inte kan garanteras, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

Att vägnätet i Sverige slits allt snabbare har flera orsaker. Ökad trafik, ökad kanalisering av trafiken samt inte minst en högre andel tung trafik gör att trycket på vägarna ökar. Till följd av bristande resurser har Trafikverket på senare år också i högre grad fått tillämpa lappning och lagning i stället för mer heltäckande åtgärder. Kortsiktiga akuta åtgärder skapar sämre vägstandard och är mer kostsamt över tid.

– Sverige har under flera år haft en positiv trend gällande trafiksäkerheten. Vi har tagit stormsteg mot Nollvisionen om att ingen ska allvarligt skadas eller dö i trafiken. Det försämrade vägunderhållet riskerar dock att reversera denna utveckling och åter öka de allvarliga olyckorna eftersom inte bara vägytorna blir sämre, utan också viktiga investeringar som att öka mittsepareringen och att bygga bort de farliga kurvorna får skjutas på framtiden, säger Caroline Drabe.