Nyheter

Göteborgs Hamn satsar stort på hållbarhet – ska minska hamnrelaterade koldioxidutsläpp med 70 procent till 2030

Göteborgs Hamn har som mål att minska hamnrelaterade koldioxidutsläpp inom Göteborgsområdet med 70 procent till 2030. Arbete pågår för att hela kedjan från landtransporter med järnväg och lastbil, terminalhanteringen och sjötransporterna ska bli fossilfria.

– Vi är en stor hamn och volymerna ökar. Det ger oss möjlighet göra mycket och vi vill ligga i framkant när det gäller utveckling av godstransporter och hållbarhet. Vi har ett ganska kraftfullt klimatmål där vi ska minska de hamnrelaterade koldioxidutsläppen med 70 procent till 2030. Med det menar vi inte enbart själva hamnområdet utan från Vinga fyr till hela Göteborgsområdet, säger Jill Södervall som är affärsområdeschef på Göteborgs Hamn AB.

Göteborgs Hamn arbetar med tre områden för att ta fram fossilfri drift. Det är treminalhanteringen, landtransporter med järnväg och lastbil samt sjötransporterna.

– Områdena är i olika stadier av mognad med olika incitament och tillgänglighet på lösningar. Vad gäller arbetsmaskiner återstår mycket att göra, men redan i dag används enbart miljövänlig HVO i de dieseldrivna maskinerna.

Laddstationer och vätgasmackar

För landtransporter har arbetet kommit längre. I hamnen finns laddstationer för ellastbilar som kör till och från hamnen. På hamnområdet finns även två vätgasmackar för lastbilar.

– Vi tittar även på produktion av vätgas i hamnen. Vi har ett avtal med Statkraft om att bygga en tillfällig produktionsanläggning på Risholmen. Hamnen är en bra plattform för att testa nya lösningar för alternativa drivmedel, på en plats där alla i transportkedjan möts, säger Jill Södervall.

På sjösidan förbereder Göteborgs Hamn bland annat för att fartyg ska kunna bunkra grön metanol, som väntas kunna minska koldioxidutsläppen med 95 procent jämfört med konventionella fartygsbränslen. Även möjlighet att tillhandahålla ammoniak undersöks.

Elanslutning av fartyg

Vad gäller elanslutning vid kaj för fartyg finns den möjligheten för färjor och RoRo-fartyg sedan många år. För elanslutning av tankfartyg lanserade Göteborgs Hamn i juni det nya konceptet Green Cable. Det är en lösning för elanslutning av tankfartyg i explosionsklassad miljö. Målet är att sätta en ny global standard för elanslutning av tankfartyg vid kaj i farlig miljö.

– Green Cable har tagits fram i ett brett samarbete med rederier för att hitta rätt lösningar för teknik och säkerhet. Den tekniska lösningen är klar och nu ska systemet byggas och väntas vara klart om 1,5 år. Nu jobbar vi vidare för att hitta en lösning även för containerfartyg.

Järnvägspendlar

I dag går 60 procent av alla transporter till och från Göteborgs hamn på järnväg. Här har hamnen satsat stort på järnvägspendlar, där gods från utvalda orter går på järnväg till hamnen i Göteborg. Nyligen invigdes två nya pendlar till Piteå och Umeå och godsmängden på de befintliga pendlarna ökar. I Göteborg har en kombiterminal och en omlastningsterminal byggts och hamnen tittar på att bygga fler.

– Kombinationen järnväg och sjötransport är väldigt klimatsmart. Järnvägskapaciteten i hamnen är god, och vi bygger ut kontinuerligt. Utmaningen är att det saknas kapacitet i det nationella systemet, framför allt på Västra Stambanan. Men det kan inte vi lösa. Här måste staten och Trafikverket satsa, understryker Jill Söderwall.

Gärna ekobonus

Hon tycker sig inte se att den överflytt av transporter från väg och järnväg till sjöfart som regeringen länge talat sig varm för sker med någon självklarhet.

– Det viktigaste är inte vilket transportslag som används, utan att man använder det som är bäst för miljön, effektiviteten och kostnaderna. Järnväg och sjö är en kombination som vi vet fungerar, och vi skulle gärna se en utökad ekobonus för den kombinationen.

Jill Söderwall tycker att intresset för infrastruktur generellt har ökat från politikerhåll, men samtidigt får godstrafiken mindre uppmärksamhet än persontrafiken.

– Det får gärna vara fortsatt fokus på utbyggnad av järnvägen, men det är viktigt att godstrafiken inte glöms bort när nya banor planeras.

Satsa på Corehamnarna

Göteborgs Hamn är besviken på att den svenska regeringen inte vill peka ut de viktigaste hamnarna i Sverige, så att investeringar där kan prioriteras. Trelleborgs Hamn, Stockholms Hamnar, Göteborgs Hamn, Copenhagen Malmö Port (CMP) och Luleå̊ Hamn är utsedda som corehamnar av EU- kommissionen. Det innebär att de klassas som några av de viktigaste hamnarna i Europa, och spelar en central roll för utvecklingen av de europeiska transportkorridorerna och nätverken.

– EU har lyckats peka ut de fem viktigaste svenska hamnarna i sitt Corenätverk, men det får inte genomslag i den svenska politiken. Det finns 52 hamnar i Sverige och alla kan inte prioriteras. Corehamnarna måste prioriteras vad gäller investeringar och tillgänglighet, understryker Jill Söderwall.

Fakta/ Göteborgs Hamn

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn. Inom ett avstånd av 50 mil finns 70 procent av Skandinaviens industri och befolkning. Totalt passerar nära 30 procent av Sveriges utrikeshandel via Göteborgs hamn.

Hamnen har terminaler för container, roro, bilar, passagerare samt olja och andra energiprodukter. Göteborgs Hamn har direktlinjer till destinationer i Europa, Asien, Mellanöstern, Afrika och Nordamerika.

Exporten består mestadels av stål, fordon samt skogsprodukter som papper, pappersmassa och trävaror. Importen består främst av konsumtionsvaror som kläder, möbler, livsmedel, elektronik med mera. Balansen mellan import och export är 50/50.