Nyheter

Krisövning på flygplatsen

Under Krisberedskapsveckan, har Norrköping Airport i samarbete med RAPS (Räddningstjänst, Ambulans, Polis, SOS Alarm) samt Region Östergötland genomfört en krisövning på flygplatsen. Genom en fiktiv olycka har alla delar på flygplatsen från insatsledare till krisledningsgrupp övat sin krisberedskap i händelse av en större flygplansolycka.

Övningen är ett samarbete mellan flygplatserna i Östergötland, Norrköping Airport, Linköping City Airport och Malmen, RAPS-enheterna samt Region Östergötland som genomförs vartannat år. Syftet är att testa att samarbete och kommunikation fungerar i händelse av kris mellan olika enheter och myndigheter.

– Dagens övning har fungerat väl och vi har kunnat identifiera förbättringspunkter som vi nu kommer arbeta vidare med. I händelse av en allvarlig olycka är det viktigt att vara lösningsorienterad och förenkla arbetssätten, säger Henrik Tarland, räddningschef på Norrköping Airport och ansvarig för övningen.

Den fiktiva olyckan innefattade ett större passagerarplan som fick problem vid landningen och där flertalet passagerare blev skadade som krävde akut vård.

Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska bidra till att öka människors motståndskraft inför både små och stora samhällskriser som alltid genomförs vecka 39. Det är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som ligger bakom veckan. Kommuner och länsstyrelser är också viktiga aktörer, eftersom de ansvarar för beredskapen på regional och lokal nivå, och därmed står nära invånare vid kris.