Nyheter

Gamla E4 i Sundsvall blir stadsgata

Nu byggs sista delen av gamla E4 genom Sundsvall om till stadsgata med separat gång- och cykelväg. Kort byggtid och många teknikslag i arbete samtidigt ställer stora krav på planering. Andra utmaningar är förorenade massor och sprängning nära känslig infrastruktur.

Ombyggnaden av gamla E4, som nu heter väg 562, är komplex eftersom mycket ska byggas på kort tid. Det är väg, VA, bro, järnväg, el med mera.

– Det gör att det är många detaljer att hålla reda på, och det gäller att planera så att de olika teknikslagen inte kommer i vägen för varandra, understryker Carl Andersson som är projektchef på GRK Infra.

Ett exempel på detta är förekomsten av förorenade massor. Vägen går i ett område där det finns spår av många industrier. Därför gjordes noggranna provtagningar innan man började gräva.

– Prover togs i tusen provgropar och skickades till labb för analys. Sedan kunde vi göra en kartering och se i vilka områden som gränsvärdena överskreds. Den kunskapen gjorde att vi inte behövde någon mellanlagring. Det icke förorenade materialet kan återanvändas och det som är föroreningsklassat kan köras direkt till deponi eller annan mottagningsanläggning.

Smalare väg

De tolv kilometerna av väg 562 mellan Nolby och Sundsvalls Resecentrum är det den sista etappen av ombyggnaden av gamla E4. Den 13 meter breda vägen anpassas till det lokala vägnätet.

– På E4 passerade 20 000 fordon per dygn men i dag är det endast 4 000 per dygn. Därför smalnar vi av vägen så det blir mer stadsgata. Vi använder hela bredden men cirka fyra meter används till en separat gång- och cykelväg. För biltrafiken blir det en fil i varje riktning, berättar Anne Mannela som är projektledare på Trafikverket.

I samband med att vägen byggs om grävs en VA-ledning ner under gång- och cykelvägen. Den delen medfinansieras av Mittsverige Vatten.

– De ville att vi skulle göra det samtidigt som vägen byggs om. Annars hade de varit tvungna att göra det om några år.

Nytt industrispår

En annan synergi är att Trafikverket fått i uppdrag av kommunen att bygga ett nytt industrispår från Kubal till bangården när vägen ändå byggs om.

– Det befintliga industrispåret går i sicksack längs Södra kajen, ett område som kommunen vill exploatera. När det nya industrispåret är klart kan det gamla spåret rivas och frigöra marken i området, berättar Anne Mannela.

I projektet byggs även en ny järnvägsport under vägen, två cirkulationsplatser, nya busshållplatser och belysning längs hela gång- och cykelvägen.

– Cirkulationsplatserna ger bättre tillgänglighet till vägen. Det blir även säkrare för gående och cyklister. De samsas i dag om utrymmet på den 13 meter breda vägen där många kör väldigt fort, konstaterar Carl Andersson.

Försiktig sprängning

En känslig del av projektet är sprängning av berg. I vägens närhet finns bland annat ställverk, Ostkustbanan, VA-ledningar och andra typer av ledningar.

– Därför använder vi försiktig sprängning där vi laddar betydligt mindre och borrar och spränger tätare. Vi har även säkrat riskområdena. Känsliga ledningar får någon form av skydd vid sprängning och såväl väg som järnväg stängs av vid sprängning, berättar Carl Andersson.

Vid bygget av järnvägsporten för det nya industrispåret kommer lättfyllning användas.

– Marken under järnvägsporten är instabil och det finns risk för sättningar om konstruktionen blir för tung. Därför valde ett lättfyllnadsmaterial i stället för vanligt bergkross när vi fyller mot porten.

Berg och sulfidlera

Anne Mannela summerar utmaningarna i projektet och tar bland annat upp svårigheten att veta vad som finns under mark.

– Man vet aldrig exakt vad man hittar när skopan sätts i marken. VA-ledningen under gång- och cykelvägen ligger djupt ner, och vi hittade mer berg än väntat när vi schaktade. Det har krävt extra sprängning som stoppat upp arbetet.

Annat som tillfälligt stoppat arbetet är förekomsten av sulfidlera i några områden.

– Det är inte ovanligt vid vägbyggen men svårt att förutse. Det gäller bara att vara beredd på att hantera det när det dyker upp, konstaterar Anne Mannela.

Under byggtiden består delar av vägen av enbart grus. Det innebär extra jobb med saltning när det är torrt och dammar och efter regn måste väghyveln ut för att ta hand om potthål.

– Den här etappen skulle ha byggts om redan när nya E4 togs i bruk. Därför ska det bli skönt när vi är klara 2024. Då ska alla spår av gamla E4 vara borta, påpekar Anne Mannel

FAKTA:

Ombyggnad av väg 562 Nolby-Sundsvalls Resecentrum

Tidplan: mars 2022–oktober 2024

Byggherre: Trafikverket

Generalentreprenör: GRK Infra AB

På bilden: Schaktning för järnvägsport en under det nya industrispåret som byggs när väg 562 i Sundsvall byggs om till stadsgata.

Foto: Trafikverket