Nyheter

Stigande ökning av containervolymer i Göteborgs hamn

Läget är fortsatt ansträngt i det globala transportsystemet. Följdeffekter av nedstängningar, trängsel och flaskhalsproblematik innebär fortsatta problem i logistikkedjan. Men i Göteborgs hamn fortsätter godsvolymerna att öka i alla segment utom ett.

Det visar hamnens volymsammanställning efter årets tredje kvartal.

– Vi ser en fortsättning på den uppåtgående trend som startade i samband med pandemin. Varuägarna söker sig till de stora godsnaven vilket är väldigt tydligt i Göteborgs hamn. Här finns ett brett, globalt linjenät, de stora fartygen med direkttrafik till viktiga marknader, den robusta infrastrukturen, den pålitliga terminalhanteringen och järnvägskopplingarna till inlandet som industrin behöver för att säkra sin konkurrenskraft, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Hamnen ökar mycket riktigt sin marknadsandel i Sverige* i samtliga segment. På den svenska containermarknaden har Göteborgs hamn 53% av andelen vilket är en ökning med 3 procentenheter jämfört med första halvåret 2021. Göteborgs hamn ökade också marknadsandelen gentemot närliggande storhamnar i norra Europa.

– Det finns ingen lojalitet i logistiksystemet. Den som uppfyller kundernas behov bäst utifrån en kombination av effektivitet, pålitlighet, flexibilitet och klimatnytta är vinnarna. Levererar man inte enligt dessa parametrar tar godset snabbt andra vägar, så det gäller att ständigt fortsätta utvecklas och skapa mervärde för kunderna. Annars hamnar man snabbt på efterkälken, säger Elvir Dzanic.

Containertillväxt åtta kvartal i rad

Trots den stora osäkerheten på marknaden så fortsätter alltså allt fler containrar att hanteras i Göteborgs hamn, och tillväxttakten har accelererat under året. Totalt hanterades 655 000 TEU** till och med september, viket innebär en ökning med 6% jämfört med samma period förra året. Årets tredje kvartal är det åttonde i rad där hamnen har tillväxt på containervolymerna. Huvuddelen av hamnens containervolymer hanteras av terminaloperatören APM Terminals.

Den långatrenden med ökade containervolymer på järnväg till och från hamnens inlandsterminaler runt om i landet blir allt tydligare. Mängden containergods på järnväg ökade med 13% till 385 000 TEU. Det är både långväga och mer kortgående järnvägspendlar som ökar, men den största ökningen syns på trafiken till och från norra Sverige.

Nya fordon, roro, energi och torrbulk

Fordonssegmentet påverkas fortsatt negativt av bland annat komponentbrist och låg nybilsförsäljning både i Sverige och i utlandet. I hamnen uppgick antalet hanterade nya fordon till 155 300, vilket är en minskning med 18% jämfört med 2021. Men gentemot den totala marknaden har Göteborgs hamn klarat sig bättre än många andra hamnar både i Sverige och på kontinenten. Hamnen är fortsatt Sveriges största bilhamn, nu med större marginal än tidigare.

Den intraeuropeiska rorotrafiken fortsätter att öka. Under de första tre kvartalen hanterades 426 000 roro-enheter. Det är en ökning med 2%, till jämfört med motsvarande period 2021.

Hanteringen av energiprodukter ökade med 11% jämfört med samma period förra året. Både utlastningen av raffinerade produkter såväl som inlagring av oraffinerade produkter ökade.

Även hantering av torrbulk fortsätter att öka. Totalt hanterades 284 000 ton, vilket är en ökning med 56%. Det är främst export av skogsprodukter på sidoportsbåtar, samt sten som står för ökningen.

Passagerare ökar – all time high för kryssningsanlöp

Under sommarmånaderna kom resandet igång ordentligt. Till och med september har hamnen tagit emot 68 kryssningsanlöp, vilket är all time high för hamnen. Vad gäller antalet passagerare (färja och kryssning) ökade antalen med 121% perioden. Det är dock fortsatt en bit kvar till ett normalår när det gäller passagerarantal.