Nyheter

Drivkraft Sverige: ”Den föreslagna skattesänkningen på bensin och diesel måste kommuniceras korrekt”

I Finansdepartementets promemoria ”Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion” föreslås att energiskatten på bensin och diesel tillfälligt sänks under tre år med 80 öre per liter utifrån de skattesatser som skulle ha gällt den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler.

– Drivkraft Sverige är positiva till att regeringen föreslår att energiskatten på bensin och diesel tillfälligt sänks under tre år. Vi är dock kritiska till hur detta så här långt har kommunicerats från regeringen och Sverigedemokraterna, säger Anders Norén, Hållbarhetschef, Drivkraft Sverige.

I regeringens pressmeddelande står det:

”I promemorian föreslås att energiskatten på bensin och diesel tillfälligt under tre år sänks med 80 öre per liter utifrån de skattesatser som skulle ha gällt den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler. Priset på bensin och diesel vid pump bedöms därmed sänkas med en krona per liter inklusive mervärdesskatt.”

– Det nämns inte att skatten kommer att höjas med konsumentprisindex (KPI) + 2 procent, dvs totalt 10,68 procent fr.o.m. den 1 januari 2023. Det innebär i praktiken att skatten på bensin, jämfört med idag bara sänks med 14 öre vid pump istället för den utlovade kronan. Motsvarande sänkning för diesel blir 41 öre. Detta måste tydliggöras i all kommunikation för att undvika missförstånd hos konsumenterna vilket i förlängningen annars kan leda till besvikelse och minskat förtroende för politiken och drivmedelsbranschen, avslutar Anders Norén.

Drivkraft Sveriges remissvar finns att ladda ned i sin helhet:

här.