Nyheter

Tågföretagen: Brister i Trafikverkets leverans

Text: Tågföretagen

Vi har en situation som liknar oron inför millennieskiftet, det berömda Y2K-skiftet. De flesta av dåtidens IT-beroende verksamheter var oroliga för systemkrasch när både äldre och nyare datorers räknare skulle slå om från 1999 till 2000 eller 99 till 00. Många företag ville säkra upp sina IT-system och IT-konsulter hade goda tider. ‘

Oron inför övergången till tågplan 2023 (T23) som sker den 11 december påminner en hel del om oron inför Y2K. Samtidigt som det råder en ”lugnet-före-stormen-känsla” så planerar berörda aktörer för potentiella systemhaverier. Kan vi köra all planerad tågtrafik under kommande månader eller nödgas vi reducera under en tid? Det är helt legitima frågor eftersom en hel del av de kritiska frågor som ställts till Trafikverket förblivit obesvarade från myndighetens sida under implementeringen.

Massmedia har följt frågan i veckan – se mediaspaningen nedan – och tunga aktörer som SJ och Green Cargo har fått tid i etern, liksom Tågföretagen som genom Lina Lagerroth bevakar dessa frågor.

Här följer ett axplock av de osäkerheter Sveriges tågföretag upplevt:

Försenade leveranser från Trafikverket av omplanerade tåglägen inom tågplan 2022, vilket togs upp i föreläggande från Transportstyrelsen i juni 2022.

Införandet av Tågplan 2023 har hittills lidit av liknande problematik med sena leveranser från Trafikverket trots att Trafikverket återkommande lovat att det skulle ordna till sig och vi har dessvärre inte sett något trendbrott.

Tågplan T23 fastställdes 18 oktober trots att den inte var komplett och prognosen just nu är att Trafikverket anser sig kunna vara helt klara med perioden 11 december 2022 – 8 januari 2023 den 7 december 2022.

Helt nyligen släppte Trafikverket informationen att myndigheten successivt kommer förbättra leveransen av tåglägen så att 15 veckors framförhållning uppnås i december 2023 (kravet är 18 veckor enligt Järnvägsmarknadslagen).

Banarbetsplaneringen för Tågplan T23 är försenad och ett nytt så kallat revisionsschema har presenterats av Trafikverket, men flertalet av de frågor branschen lyft avseende schemat har ännu inte besvarats.

Bristande kvalitet i tåglägen och datakvalitet – Trafikverket menar att det dels beror på buggar i systemet, dels härrör från den mänskliga faktorn och nya processer och arbetssätt.

Brister i utlovad systemfunktionalitet.Trafikverket har genom hela Tågplan 2022 samt inför Tågplan 2023 överträtt det regelverk som gäller, dock finns inget incitament för Trafikverket att fullgöra kraven eftersom viten eller ersättning för skada inte utgår till tågföretagen till följd av Trafikverkets överträdelser.

Testtiden för tågföretagens korresponderande systeminföranden har varit alltför kort eftersom Trafikverket haft så stora förseningar i sitt införandeprojekt.

System-go-live – tågföretagen har under en längre tid bett om en planering för olika scenarier om systemet inte levererar som det är tänkt vid tidtabellskiftet för att möjliggöra tågföretagens egna förberedelser och göra kontroller samt justeringar vid eventuella avvikelser, men återkopplingen från Trafikverket har varit begränsad.

Tågföretagen har bett om en återkoppling kring hur nämnda utmaningar kan komma att påverka. avgiftssystemet för kvalitetstyrning, men återkoppling från Trafikverket har uteblivit.

Eftersom systemet som är under införande uppvisar tekniska brister är vi oroliga för hur det klarar av en framtida större störning.

Kommunikation – Tågföretagen har upprepade gånger vädjat till Trafikverket att gå ut med information till allmänheten där myndigheten tar ansvar för de sena leveranserna som påverkar våra medlemmars möjlighet till biljettförsäljning, men hittills har sådant ansvarstagande uteblivit.

Sammantaget ser Tågföretagen att både system och processer lider av sådana utmaningar att slutet av 2022 och hela 2023 med stor sannolikhet kommer att bli ett utmanande år för såväl Trafikverket som Sveriges tågföretag, och i förlängningen för resenärer och transportköpare som slutkunder.

Hanteringen från Trafikverkets sida hittills har lett till ökade administrations- och produktionskostnader för tågföretagen samt försenar biljettsläpp till resenärer och försvårar försäljningen av godstransporter.

När banarbetsplaneringen försenas påverkar det möjligheten för tågföretagen att planera om och planera ersättningstrafik. Tågföretagen har under systeminförandet fått ta ansvar för att granska och ge förslag på korrigeringar av de bristande systemleveranserna från Trafikverket, vilket har inneburit en administrativ belastning för personal som har unika kompetenser inom områden där förekomsten av kompletterande personalresurser är begränsad.

Tågföretagen har därmed svårt att hinna med utveckling för att möta alla förändringar samt att utbilda sin personal. Buggar upptäcks fortfarande och processer justeras för att hantera de fel som upptäcks. Systembristerna har lett till manuella och kostsamma work-arounds i tågföretagens system.

Det skapar osäkerhet när underlag och planer från Trafikverket inte ser ut som utlovats. Trafikverket kompenserar inte Tågföretagen för några kostnader eller förluster som uppstår som en följd av den bristande leveransen.