Nyheter

13 kilometer nya dubbelspår med högt miljöfokus

Den fem mil långa järnvägssträckan från Hallsberg till Degerön är en del av Godsstråket genom Bergslagen och har stor betydelse för godstransporterna både inom Sverige och vidare ut i Europa. Just nu arbetar Peab med att bygga cirka 13 kilometer nya dubbelspår samt planskilda korsningar för att öka kapaciteten och punktligheten och förbättra säkerheten. Dessutom är det en vinst för miljön.

Idag är järnvägen hårt belastad, och det är trångt på spåren. Risken för störningar på sträckor med enkelspår är stor och därför vill Trafikverket bygga ut för att fler tåg ska kunna gå på banan och transporttiderna ska minska.

Med ökad kapacitet kan mer trafik flyttas över från väg till järnväg som leder till positiva effekter på miljön eftersom koldioxidutsläppen minskar. – Den här sträckan är en viktig del i infrastrukturen och vi ser fram emot att få vara med och utöka möjligheten till mer miljöanpassade transporter genom att bygga dubbelspår på sträckan.

– Vi har också stor nytta av vår kompetens från tidigare genomförda järnvägsprojekt, säger Lars Bergström, arbetschef på Peab.

För att öka trafiksäkerheten byggs alla plankorsningar med järnvägsbommar om till planskilda där järnväg och väg korsar varandra i olika plan, åtskilda av en bro eller en tunnel. I projektet ingår totalt åtta broar för väg, järnväg och vattendrag, varav vi vid dagsläget ligger före tidplan och har färdigställt tre.

På sträckan mellan Jakobshyttan och Degerön där det nya spåret läggs finns många vattenområden, bland annat Godegårdsån som går längs med spåret. I den finns det gott om grodor och även mindre vattensalamander.

– Hela det här projektet har ett oerhört stort miljöfokus. När det gäller vattendragen har vi krav på att vi inte får arbeta i eller strax intill dessa under de perioder på året när groddjuren har sin lek- och yngelsperiod eller i skogsområden intill vattendragen när groddjuren ligger i vinterdvala. Vi gör omfattande åtgärder för att skydda vattendragen (från nedsmutsning), tex sedimenteringsdammar, siltgardiner och länsar och vi provtar vattenkvalitén med avseende på bland annat grumling. Vi jobbar aktivt med flora och faunan på området, säger Anna-Karin Ribnert, entreprenadingenjör på Peab.

Totalt ska 17 faunapassager anläggas på sträckan för att möjliggöra säker väg under järnvägen för framför allt groddjur men även medelstora däggdjur. Dessa utgörs av tex torrtrummor, strandpassager i broar eller markeringsstenar för uttrar.

– Att arbeta med biologisk mångfald i de stora infrastrukturprojekten är krav från Trafikverket men även något vi välkomnar. Att arbeta med det är avgörande, inte bara för djur och växters överlevnad, utan också för människans välfärd. Byggverksamheter innebär ofta ingrepp i naturen, därför ser vi på Peab det som vårt ansvar att aktivt ta hänsyn till biologisk mångfald i vårt arbete.