Nyheter

Godsvolymerna via Umeås anläggningar ökade 2022

Färska siffror från Umeås anläggningar visar att mängden gods till och från regionen ökade under 2022.

– De senaste åren, även under pandemin, har vi sett en stabil ökning i antalet hanterade lastenheter (TEU) via Umeå hamn och Umeå kombiterminal. Det är bland annat ökad export av trävaror, Wasalines nya färja och den pågående nyindustrialiseringen i Norrland som ligger bakom ökningen där Umeå blir regionens naturliga logistiknod. Vi upplever också att fler vill satsa på mer miljövänliga transporter och då är sjöfart och järnväg de naturliga alternativen vilket kan vara en annan orsak till ökningen, säger INABs marknadsstrateg Daniel Rönnberg. Under fjolåret ökande hanteringen TEU via Umeås järnvägsanläggningar med 28,5%. Inom sjöfarten skedde de största ökningarna inom hanteringen av trävaror, +23,7% jämfört med 2021, samt gods via Wasaline, + 11,5% räknat i ton.

– Under 2022 öppnade vi den nya intermodala järnvägsterminalen i hamnen med en direktlinje till Göteborgs hamn. Intresset har varit stort och för 2023 ser vi både fler aktörer och avgångar via hamnens järnvägsterminal. Dessutom slog Wasaline nytt rekord i antalet fraktenheter under 2022. Glädjande är också en tydlig ökning inom segmentet trävaror som är en viktig del av den totala exporten från Umeå hamn, säger Christer Nederstedt, försäljnings- och marknadschef hos Kvarken Ports som driver Umeå hamn.

Umeå kombiterminal utgör hjärtat av Umeås järnvägsinfrastruktur. Den ligger centralt beläget på Västerslätt och drivs av Sandahls Logistik med fokus på intermodala transporter till och från terminaler i södra Sverige. Sedan terminalen invigdes 2010 har den varje år presenterat stigande godsvolymer.

– Det är roligt att höra att efterfrågan på hållbara logistiklösningar ökar. Vi ser också att kapacitetsförfrågningar från aktörer i transportbranschen har ökat kraftigt inför 2023. Vi har till exempel dubblerat antalet järnvägsoperatörer som trafikerar Umeå med godståg. På våra anläggningar hanterar vi alla typer av gods på ett effektivt sätt och tack vare bredden på utbudet så kan vi hantera sömlösa transportslagsbyten mellan båt, tåg och lastbil vilket optimerar ett intermodalt logistikflöde, säger Daniel Rönnberg.

Kommunens senaste järnvägsterminal norr om Umeå håller på att färdigställas och kan tas i bruk då Norrbotniabanan till Dåva är klar, beräknat till 2025. Umeå kommer då ha tre intermodala järnvägsterminaler samtliga strategiskt placerade för att serva det regionala näringslivet. Kopplingen till Dåva företagspark och Norrbotniabanan möjliggör stora fördelar i den fortsatta utvecklingen av området med markplanering på 600 ha och ambitionen att utveckla området till ett internationellt centrum för grön innovation och återbruk.

Det gods som passerar via Umeås anläggningar försörjer hela regionen och består till största delen av förädlad skogsråvara, industri- och konsumtionsgods. Upptagningsområdet för Umeå kombiterminal sträcker sig från Örnsköldsvik i söder till Skellefteå i norr och gränsen mot Norge i väster. Hamnen täcker ett ännu större område då man även når österut och in i Österbotten.

– Umeå ligger geografiskt mycket bra till då vi befinner oss i en korsning mellan två Europavägar, har goda förbindelser med närhet till Finland och Norge, har norra Sveriges enda isfria hamn samt att vi har tillgång till alla transportslag. Umeå fungerar som en tillväxtmotor för Norrland och växer med ca 1600 invånare årligen vilket sammantaget gör oss till ett naturligt logistiknav för hela regionen, säger Daniel Rönnberg.

Sjöfart och järnväg är ofta mycket fördelaktiga logistiklösningar, både när det kommer till kostnad och tid men framförallt ur en miljöaspekt. Regeringens godstransportstrategi har tydliga transportpolitiska mål som förutsätter att inrikes transporter flyttas över på mer miljövänliga transportslag som järnväg och sjöfart. Kommunens satsningar på bl.a järnvägsterminaler och hamninfrastruktur skapar goda förutsättningar för regionens näringsliv att utveckla klimatsmarta logistiklösningar.