Nyheter

EU:s tidslinje för nollutsläpp för fordon – detta gäller år för år

Hur påvekar EU-direktiv Sverige? Se EU:s tidslinje för nollutsläpp för fordon – detta gäller år för år.

2030:

Nya personbilars utsläpp ska minska 55% jämfört med 2019. Beslutat.

Nya lätta lastbilars utsläpp ska minska 50% jämfört med 2019. Beslutat.

Nya tunga lastbilar och långfärdsbussar (över 5 resp 7,5 ton) samt släpvagnagnars klimatpåverkande utsläpp ska minska med 45 % jämfört med 2019, som ett genomsnitt av respektive tillverkares flotta. Undantag ges för sopbilar, fordon för gruvdrift, skogsbruk och jordbruk samt fordon som användas av civilförsvaret, brandförsvaret och ordningsmakten – totalt omfattas 90 % av marknaden, mot 60% med tidigare regler. Släpvagnar (trailers) ska stå för 7,5-15% av utsläppsminskningarna. Befintliga incitament för lastbilsomställning avvecklas till 2030. Kommissionens förslag.

Nya stadsbussar ska vara 100% utsläppsfria. Kommissionens förslag.

2035:

Nya personbilar och lätta lastbilar ska vara 100% utsläppsfria. Beslutat.

Nya tunga lastbilars och långfärdsbussars klimatpåverkande utsläpp ska minska med 65 % jämfört med 2019. Kommissionens förslag.

Nya tunga lastbilars och långfärdsbussar klimatpåverkande utsläpp ska minska med 90 % jämfört med 2019. Kommissionens förslag.

2040:

Definitionen av utsläppsfria fordon inkluderar eldrift, bränsleceller och vätgas för förbränningsmotorer, men inte biobränslen eller elektrobränslen för personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar eller bussar – däremot tänks de ingå i målen för bl.a. sjöfart och flyg. Målet kan inte heller nås t.ex. med hjälp av den kommande utsläppshandeln för transporter eller andra kompensatoriska åtgärder.

2030-sekretariatets synpunkter

Gemensamma utsläppsmål för nya fordon är välkomna, och bör kombineras med att medlemsländer som Sverige går före och underlättar andras omställning.

Målen bör skärpas till 2027 för stadsbussar, 2030 för alla personbilar och lätta lastbilar och 2040 för tunga fordon, vilket tio medlemsstater och en rad tillverkare redan antagit.

Undantagen bör minimeras, t.ex. bör sopbilar omfattas av utsläppskraven.

Hållbara biodrivmedel som biogas och elektrobränslen bör inte uteslutas eftersom de kan ge samma klimatnytta som t.ex. vätgas – att jämställa dem med fossila drivmedel är osakligt och försvårar klimatmålens uppfyllande.

Befintliga fordon bör stimuleras att framföras på förnybara drivmedel, HVO och RME för dieseldrivna fordon och efter konvertering biogas, etanol och el för bensindrivna.

CO2-kraven och Euro 7-reglerna för avgasrening bör harmoniseras.

Förutsättningarna för att nå målen behöver förbättras. Nu behövs en snabbare utbyggnad av laddinfrastrukturen, liksom tydlig och långsiktig stimulans, inte minst för tunga fordon.

Läs EU-dokumenten här

https://climate.ec.europa.eu/system/files/2023-02/policy_transport_hdv_20230214_impact_assessment_en_0.pdf

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_762

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/qanda_23_763

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/speech_23_864

2030-sekretariatet ingår i styrelsen för eFuel Alliance:

vars kommentar finns här.