Nyheter

SRAT:s avtalskrav inom spårtrafiken: ”Arbetsmiljön måste bli hållbar!”

Idag lämnar fackliga parter och arbetsgivarparten Almega Tågföretagen sina avtalskrav när det gäller tjänstemän inom spårtrafiken. Akademikerförbunden SRAT och Sveriges Ingenjörer vill se flera förändringar för en mer hållbar arbetsmiljö och ett ettårigt avtal med löneökningar på 4,4 procent.

Fackförbundet SRAT vill att anställda inom spårtrafiken får större möjligheter att kunna förena arbete, fritid och familjeliv. Idag görs schemaändringar i sista minuten och tjänstemännen arbetar alltför mycket övertid. SRAT ställer krav på förbättrat arbetsmiljöarbete som ger anställdas bättre möjligheter till återhämtning och vila. Facket vill se fler lokala tillgänglighetspolicies och att arbetsgivare ska ge besked om ordinarie arbetstid senast två veckor i förväg.

—  Förtroendearbetstid är inte detsamma som obegränsat jobb och övertidsarbete varje dag, säger Stefan Strömqvist, förhandlare på fackförbundet SRAT. Det är inte rimligt att anställda mer eller mindre måste vara tillgängliga dygnet runt. Vi behöver jobba fram tydligare staket och regler för arbetstider inom spårtrafiken.

SRAT vill se ett ettårigt avtal och lönekravet är på 4,4 procent, vilket ligger i linje med industrins yrkanden. Facket vill ha striktare regler kring möjligheterna att avtala bort övertidsersättning. Anställda som avtalat bort sin övertidsersättning idag jobbar regelmässigt många timmar övertid. SRAT menar att arbetsgivare alltför ofta beordrar övertidsarbete för att täcka upp brister i den planerade bemanningen.

—  Idag måste anställda ständigt ställa det sociala livet åt sidan och hoppa in och jobba, säger Stefan Strömqvist. Arbetsgivare ändrar ofta arbetstider och scheman i sista minuten. Arbetsgivare i spårtrafiken måste bli bättre på att planera sin bemanning så att det inte blir en ryckig schemaläggning som går ut över de anställda.

SRAT:s (Akademikerförbundens) yrkanden:

Ettårig avtalsperiod där 4,4 procent på varje individs lön tillförs löneökningsutrymme

Årligt lönesamtal ska erbjudas med tydliga lönekriterier och mål

Lönesamtalen ska innehålla diskussion om arbetssituation och ge individuell löneutveckling

Fortsatt utbyggd flexpension

Ta bort dagens krav på att lämna skriftligt sjukdomsintyg redan från första sjukskrivningsdagen

Lokala parter ska initiera ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Lokala parter ska arbeta för nolltolerans mot sexuella trakasserier, hot eller våld

Lokala parter ska arbeta fram mål och rutiner för arbetsanpassningar och rehabilitering

Övertidsersättning ska inte gå att avtala bort under det första året i anställningen

Avtal om lönetillägg, eller bortförhandlad övertid, ska löpa ett i taget och kunna sägas upp av den anställde

Arbetsgivare ska göra det möjligt för anställda att registrera utförd arbetstid i någon form av verktyg eller arbetstidsbank

Det ska vara möjligt att förhandla fram lokala avtal om en tillgänglighetspolicy på företag med fler än fem anställda

Arbetsgivare ska ge besked om ordinarie arbetstid senast två veckor i förväg

Restid ska läggas inom ramen för ordinarie arbetstid

Anställda ska kunna ta ut restidsersättning i ledighet i stället för i pengar