Nyheter

Postmarknad med utmaningar fortsätter att förändras

Den svenska postmarknaden fortsätter att genomgå förändringar. Svenskarna skickar färre brev och ställer samtidigt högre krav på paketutdelning. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) årliga rapport Svensk postmarknad. Samtidigt har Postnord haft en ökning av antalet klagomål sedan föregående år och problem att nå upp till kraven.

PTS har i uppdrag att bevaka, analysera och beskriva postmarknadens utveckling. Varje år publicerar myndigheten rapporten Svensk postmarknad, som bland annat beskriver volymutvecklingen, servicenivån och konkurrenssituationen på postmarknaden.

Klagomål och utmaningar för Postnord

PTS kan konstatera att Postnord har utmaningar att nå upp till vissa krav. 2022 var första året Postnord inte levde upp till det så kallade befordringstidskravet. Det innebär att 95 procent av de inrikes brev som har lämnats in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två påföljande arbetsdagar, oavsett var i landet breven har lämnats in. Postnord delade i genomsnitt ut 94,7 procent av de tvådagarsbefordrade breven i tid på nationell nivå. Motsvarande siffra för 2021 var 97,9 procent.

Av samma orsaker ökade antalet klagomål på Postnord till myndigheten under sommaren och hösten 2022. Det ledde till att PTS inledde tillsyn mot Postnord och förelade bolaget att vidta åtgärder för att komma till rätta med utdelningsproblemen.

– Posttjänsten är oerhört viktig för många människor och det ligger ett stort ansvar på Postnord att utföra den samhällsomfattande posttjänsten i enlighet med kraven. När PTS får indikationer om att det finns problem behöver myndigheten agera, säger

Emma Maraschin, chef PTS enhet för postfrågor.

PTS har därför bjudit in ledningen för Postnord till ett möte för samtal om hur bolaget avser att uppfylla kraven.

Postmarknaden fortsätter att förändras

I rapporten kan PTS konstatera att svenskarnas behov av posttjänster fortsätter att förändras. Antalet skickade brev fortsätter att minska och under 2022 delades sammanlagt 1,35 miljarder brev ut. Det var en minskning med 11 procent jämfört med föregående år. Sedan år 2000 har brevmarknaden minskat med omkring 60 procent. Samtidigt fortsätter paketmarknaden att öka, till följd av svenskarnas e-handlande. Som exempel kan nämnas att antalet så kallade paketskåp har gått från något hundratal till 7 000 stycken på fyra år.

På brevmarknaden fortsätter Postnord att vara den dominerande aktören, med en marknadsandel på 75–80 procent. Den största konkurrenten Citymail har en marknadsandel på 20–25 procent, medan övriga aktörer ligger på 1–5 procent. Jämfört med föregående år har Postnord tappat en procentenhet, medan Citymail har stärkt sin ställning med en procentenhet. Övriga aktörers marknadsandelar är mer eller mindre oförändrade. PTS kan också konstatera att konkurrenssituationen skiljer sig påtagligt över landet.

På paketmarknaden är däremot konkurrenssituationen annorlunda, med ett flertal olika aktörer i flera delar av landet.

– Rapporten visar att svenskarnas behov av posttjänster fortsätter att förändras. De flesta av oss skickar färre brev i dag än tidigare och för många blir det allt viktigare att till exempel kunna hämta ut paket på ett flexibelt sätt, säger Emma Maraschin.

Klicka här för att läsa rapporten.