Nyheter

Ny undersökning: En majoritet av företag saknar fortfarande ett effektivt sätt att hantera säkerhet på anställdas mobiltelefoner

Smarta telefoner blir ett allt viktigare arbetsredskap för många anställda och idag har mobiltelefonen till och med börjat ersätta datorer som huvudsakligt digitalt verktyg. Det är inte bara företagets e-post som nås via telefonen utan ofta också samarbetsverktyg, affärsdata och verksamhetens nyckelsystem. Trots att denna utveckling pågått under lång tid är det fortfarande många verksamheter som inte integrerat mobiltelefonen i verksamhetens övergripande IT-säkerhet, vilket riskerar att exponera verksamheten för stora säkerhetsrisker.

I en ny undersökning som utförts av YouGov på uppdrag av Motorola har personer som arbetar med IT på olika typer av företag fått svara på frågor kring hur mobilsäkerheten ser ut på deras företag. Det framkommer att en majoritet av verksamheterna inte har en genomtänkt strategi för cybersäkerhet kopplat till mobiltelefoner. Det är enbart 25 procent av företagen som innefattar alla anställdas mobiltelefoner i verksamhetens säkerhetsarbete. 24 procent av företagen hanterar bara mobilsäkerhet för de mobiler som företaget själva köpt in.

Det är också oklart hur företagen hanterar sin mobilsäkerhet på ett effektivt sätt. Hela 43 procent uppger att verksamheten saknar dedikerade verktyg för att hantera cybersäkerhetsrisker på mobiltelefoner. Bara 12 procent av de tillfrågade uppger att de har en komplett cybersäkerhet för mobiltelefoner och inte kommer att vidta ytterligare åtgärder på området. Endast 20 procent anser att verksamheten har de verktyg (hårdvara och mjukvara) som behövs för att bedöma och hantera risker kopplat till mobilsäkerhet och lika många (20%) uppger att de är helt övertygade om att verksamheten har resurser, i form av personal och tid, för att bedöma och hantera risk.

Många verksamheter har utsatts för säkerhetshot samt förväntar sig också att de kommer att utsättas för säkerhetshot under det kommande året. Bara 32 procent uppger att de inte alls instämmer i påståendet att de drabbats av säkerhetsincidenter de senaste 12 månaderna och enbart 14 procent tror inte alls att de kommer att drabbas av minst en säkerhetsincident de närmaste 12 månaderna.

– Det är allvarligt att så många företag varken har en tydlig strategi, effektiva verktyg eller nödvändiga resurser för att hantera säkerhet på mobiltelefoner på ett bra sätt, när vi vet att allt fler anställda använder mobiltelefonen som ett dagligt arbetsverktyg, säger Steven Antoniou, B2B Sales Manager, Motorola. De cyberkriminella hittar ofta företags svagaste länkar för att ta sig in och det tyder på ett visst mått av naivitet att inte fler företag tar krafttag för att säkra även verksamhetens mobila enheter på samma sätt som de hanterar anställdas datorer.

Ledningar prioriterar inte mobilsäkerhet

Trots att användningen av mobiltelefoner i arbetet har ökat kraftigt tillåter fortfarande många företag att anställda använder privata mobiler på jobbet. 52 procent av verksamheterna tillhandahåller mobiltelefoner till alla anställda. Hos 16 procent av företagen använder de anställda sina privata telefoner i arbetet och 23 procent av företagen har en mix av företags- och privata mobiltelefoner. Den höga andelen privata mobiltelefoner i företagen gör det också svårare för verksamheten att kontrollera enheterna på ett bra sätt.

IT-personalen identifierar också en rad ytterligare faktorer som ökar säkerhetsriskerna kopplat till mobiltelefoner i verksamheten. 16 procent uppger att slutanvändare inte följer de policys och regler för mobilanvändningen som verksamheten har upprättat. 15 procent anger att IT-teamet har brist på tid och resurser för att kunna prioritera cybersäkerhet för mobiltelefoner och 15 procent uppger att verksamhetens ledning inte prioriterar cybersäkerhet för mobiltelefoner, vilket sätter käppar i hjulen för att öka säkerheten kring mobiltelefonerna.

Mobiltelefoner med inbyggd säkerhet

Bland resultaten framkommer också en trend kopplat till mobiltelefoner med inbyggda säkerhetsfunktioner utöver de som är standard. 11 procent av verksamheterna uppger att de har köpt in sådana telefoner de senaste 12 månaderna och 9 procent uppger att de planerar att köpa in telefoner med inbyggd säkerhet det kommande året.

För att möta behovet av ökat säkerhetsfokus på företagsmobiler samt för att erbjuda mer integrerad säkerhet har Motorola lanserat ThinkPhone. Telefonen har inbyggd hårdvara med AI-baserade säkerhetslösningar, en separat processor som skyddar känslig data i mobilen och en app som gör det enklare att hantera både säkerhet och integritet.

– För att underlätta för företag att skydda sin verksamhet och sin känsliga data har vi utvecklat ThinkPhone, som är en företagsmobil med flera integrerade säkerhetsfunktioner, säger Steven Antoniou. Telefonen är också del i ett helhetspaket för företag där de enkelt kan använda den och tillsammans med sin ThinkPad-dator.

Lenovo ThinkPhone by Motorola har också Think 2 Think-anslutning vilket ger användaren en helt ny produktivitetsupplevelse genom att sömlös integrera arbetsdatorn med ThinkPhone.

Foto: Luis Wilker WilkerNet