Nyheter

SGU flyger igen – mätningar på låg höjd över Sveriges östkust

Från den 8 maj till och med slutet av augusti utför Sveriges geologiska undersökning (SGU) geofysiska flygmätningar i Gävleborgs, Östergötlands, Kalmar och Gotlands län. Flygningarna görs på 60 meters höjd och syftet är att kartlägga berggrunden.

Nu inleds SGU:s geofysiska flygmätningar för säsongen. Under maj månad till i början av juni flyger SGU över ett område i Gävleborgs län, mellan Söderhamn och Ockelbo. Därefter fortsätter flygningarna söderut till Östergötlands, Kalmar och Gotlands län. De aktuella områdena är markerade i kartor nedan.

Med flygmätningar kan stora ytor kartläggas på relativt kort tid, även i områden som är svåra eller omöjliga att nå från marken. Det som registreras vid SGU:s flyggeofysiska mätningar är jordens magnetfält, naturligt förekommande gammastrålning från mark och berggrund samt markens elektriska ledningsförmåga.

Beroende på mätmetod kan mätningarna visa egenskaper hos berggrunden och jordarterna från markytan ned till flera kilometers djup. Mätningarna är en del av de rikstäckande kartläggningar som SGU utfört sedan 1960-talet.

– Den information vi får fram är ett viktigt underlag för bland annat projektering av infrastruktur och prospektering av malm-, metall- och industrimineralförekomster. Berggrunden och sprickor som förekommer i den påverkar också till exempel förekomsten av grundvatten och möjligheterna för koldioxidlagring, säger Cecilia Jelinek, statsgeofysiker vid SGU.

SGU utför flygmätningarna i samarbete med Wermlandsflyg AB. Mätningarna görs med ett litet flygplan som flyger fram och tillbaka på 60 meters höjd med 200 meters linjeavstånd. Förutom de täta linjerna utförs flygningar med fyra glesa linjer till Gotland, detta för att binda ihop de mätningar som gjorts där, med mätningarna på fastlandet.

Flygningarna görs när vädret är lämpligt, vanligtvis på morgonen mellan klockan 05.30 och 10 och på kvällen mellan klockan 17 och 22, men kan pågå även andra tider.

– Om du bor i området och är orolig, till exempel för att dina djur ska bli skrämda av flygplanet, kan du kontakta Wermlandsflyg, säger Cecilia Jelinek.

På bilden: Karta över område för geofysiska flygmätningar i Östergötlands, Kalmar och Gotlands län år 2023. Aktuellt område för reguljär mätning med 200 meters linjeavstånd är markerat med svart ram. Mätlinjer till Gotland i rött.