Nyheter

Flygplatsfrågan i fokus i möte med minister: Halland värnar beredskapsflygplatsen

Halmstad City Airport fick nyligen status som beredskapsflygplats men föreslås nu av en statlig utredning att förlora den. Halmstads kommun och regionala aktörer har träffat infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) för att betona Halmstad City Airports betydelse som beredskapsflygplats. Kommunen framför samtidigt i ett yttrande att utredningen värderar ekonomiska intressen för ett statligt bolag framför en god beredskap.

Halmstads kommun, Region Halland och Länsstyrelsen i Halland arbetar tillsammans för att behålla statusen och lyfter fram flygplatsens betydelse för nationell beredskap som till exempel flygburna sjuktransporter, brandflyg och havsövervakning.

Flygplatsen är också viktig ur ett försvarsstrategiskt perspektiv eftersom Halmstad har en av landets största garnisoner.

Ministermöte och yttrande

I veckan träffade halländska företrädare infrastrukturministern. På det digitala mötet deltog länsrådet Jörgen Peters, ordförande i regionstyrelsen Mikaela Waltersson (M), kommunstyrelsens ordförande Stefan Pålsson (S), kommunråd Ella Kardemark (KD), kommundirektören Mattias Rossköld och företrädare för flygplatsbolaget.

Kommunstyrelsen i Halmstad är i ett yttrande kritisk till utredningen och anser det märkligt att Halmstad föreslås förlora sin status som beredskapsflygplats. Yttrandet pekar på befolkningstillväxt, näringslivstillväxt och den strategiska positionen med garnisonen och Ringhals som skäl att bevara statusen. Skåne får enligt utredningen tre beredskapsflygplatser medan Halland blir ett av endast tre län helt utan beredskapsflygplats.

Beredskapen hotad

Halmstads kommun konstaterar att utredningen prioriterar det statliga bolaget Swedavias ekonomiska välbefinnande över den verkliga beredskapen i Sverige. Kommunstyrelsen anser att om Sveriges beredskap verkligen är i fokus bör Halmstads flygplats vara en av de utpekade beredskapsflygplatserna i utredningens förslag.

Kommunen betonar att Halmstads flygplats är en viktig del av Sveriges flygplatsinfrastruktur, både under normala förhållanden och vid samhällsstörningar. Om flygplatsen inte får tillräcklig finansiering från staten kan dess samhällsviktiga funktioner, inklusive stöd till ambulans- och brandflyg, bli svårare att upprätthålla. Detta gör Halmstad och hela Halland mer sårbart för samhällsstörningar.

Fakta:

Utredaren Peter Norman har haft i uppdrag att utreda statens ansvar för flygplatserna i Sverige. I uppdraget ingick att analysera och ta fram förslag till en långsiktigt hållbar inriktning för statens ansvar för flygplatserna i Sverige, så att behoven av en grundläggande tillgänglighet för medborgare, näringsliv och samhällsviktigt flyg i hela landet tillgodoses. Utredningen överlämnades den 15 februari till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och är nu ute på remiss.

Uppdraget för en beredskapsflygplats är att dygnet runt säkerställa samhällsviktiga lufttransporter. För detta får flygplatserna ersättning från staten.