Nyheter

Green Cargo rustar för den gröna omställningen

Text: GreenCargo

Godsjärnvägen har en avgörande betydelse för många svenska industriföretag genom att möjliggöra en effektiv och hållbar transport av stora mängder gods. Detta har en positiv inverkan på företagens produktionskedjor och bidrar till minskade kostnader samt ökad konkurrenskraft på marknaden. För att säkerställa en fortsatt positiv utveckling av svensk industri är det därför viktigt att godstågoperatörerna får acceptabla förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 1 126 (1 168) MSEK

Koncernens rörelseresultat uppgick till 41 (51) MSEK

Rörelseresultatet har påverkats av miljökompensation med 149 (65) MSEK

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 23 (42) MSEK

Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 253 (369) MSEK

Rörelseresultatet under årets första kvartal uppgick till 41 (51) MSEK. Resultatet belastas av högre kostnader för fordonsunderhåll och it-utveckling jämfört med motsvarande period föregående år.

Branschens underbemanningssituation har tyngt Green Cargos produktions- och intjäningsförmåga under en längre tid och åtgärderna för att vända den utvecklingen har mycket hög prioritet. Att arbetet ger resultat med ett positivt bemanningsnetto och en låg personalomsättning är en välkommen förbättring. Vi har även en intern vidareutbildning där vi nu utbildar ännu fler tillsynsmän/förare vid växling till lokförare. Detta skapar goda förutsättningar för en långsiktigt betydligt robustare produktion och tillväxt.

Trafikverkets ihållande utmaningar med det nya planeringssystemet MPK (Marknadsanpassad kapacitetstilldelning) har försatt hela järnvägsbranschen, och i synnerhet oss kommersiella tågoperatörer, i en mycket besvärlig och påfrestande situation. Konsekvenserna är stora och resultatpåverkande för Green Cargo. Trafikverket har under perioden inlett en så kallad särskild händelse för att kraftsamla resurser i syfte att lösa situationen. Green Cargo verkar nära Trafikverket för att, om möjligt, bistå i arbetet. Det är kritiskt att läget snabbt kommer under kontroll så att vi ges förutsättningar att erbjuda den kvalitet på järnvägstransporter som våra kunder och medarbetare har rätt att förvänta sig.