Nyheter

Investeringar krävs om Fehmarn Bält-förbindelsen ska bli en gamechanger för godstransporter

Vägtransporter kan öka med 120 procent och gods på järnväg kan minska ytterligare när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar. Detta om inte investeringar görs i infrastrukturen i Sverige och Danmark för att lösa flaskhalsar och kapacitetsproblem. Det visar en ny rapport från Greater Copenhagen och STRING.

2029 står den fasta förbindelsen under Fehmarn Bält färdig. Den kommer eliminera behovet av en 160 km lång omväg genom Danmark för godståg, minska transporttiden med cirka 2,5 timmar för tåg och cirka 1 timme för vägtransporter samt bidra till effektiv logistik mellan Skandinavien och den europeiska kontinenten. Förväntningarna är också höga på vad den ska åstadkomma, inte minst inom gröna transporter, med fler godstransporter på järnväg och färre lastbilar på vägarna.

STRING och Greater Copenhagen har låtit Sweco ta fram en rapport, som visar att förbindelsen har alla förutsättningar att bli en gamechanger för godstransporter. Men den blir det inte av sig själv. Det behövs fler investeringar i järnvägsnäten i ScanMed (Scandinavian-Mediterranean)-korridoren också. Flaskhalsar och kapacitetsbrister i järnvägssystemet bidrar redan idag, tillsammans med andra faktorer, till en ökning av godstransport på väg och minskning av järnvägstransporter. Utan investeringar kan den trenden fortsätta även efter Fehmarn Bält-förbindelsen öppnat. Godstransport på väg kan öka med upp till 120 procent, medan godstransport på järnväg kan sjunka ytterligare.

Mer gods på järnväg skulle minska koldioxidutsläppen, vilket är en förutsättning för att EU:s klimatmål ska kunna uppnås. Det skulle också minska trängsel, partikelutsläpp och slitage på vägarna, samtidigt som järnvägstransporter är säkrare än vägtransporter.

Tidigare prognoser alltför positiva

2014 visade en prognos, att 165 000 ton gods per år skulle flytta över från väg till järnväg när Fehmarn Bält-förbindelsen var på plats. Den nya rapporten visar, att i ljuset av de senaste årens utveckling var den prognosen alltför positiv. Beräkningen nu visar sju godståg färre per dygn än den tidigare prognosen.

– Rapporten är bekymmersam läsning, eftersom den visar, att utan investeringar i järnvägsnäten kommer vi inte kunna utnyttja Fehmarn Bält-förbindelsens fulla potential när det gäller gröna transporter. Öresundsbrons landanslutningar på svenska sidan, fyrspår Lund-Hässleholm och fler spår helst hela vägen till Linköping, samt en ny omlastningsterminal i Danmark, är några av de investeringar som måste göras för att lösa flaskhals- och kapacitetsproblem, så att järnvägen blir mer konkurrenskraftig, säger Tue David Bak, Managing Director, Greater Copenhagen.

– Vi måste lösa de återstående utmaningarna för att stärka Fehmarn Bält-förbindelsens betydelse och maximera de otroliga möjligheter den innebär, säger Thomas Becker, Managing Director, STRING.