Nyheter

Många lätta lastbilar transporterar liten godsvikt

Idag finns drygt 600 000 lätta lastbilar i trafik, dubbelt så många som för 20 år sedan. De transporterar 2 procent av allt gods som transporteras på väg och gör i genomsnitt 8 stopp per kördag (dag då bilen används). Det visar en helt ny undersökning om lätta lastbilar från Trafikanalys.

För första gången har lätta lastbilars transporter och trafik i Sverige mätts i en storskalig undersökning. Antalet lätta lastbilarna har fördubblats över de senaste 20 åren och står idag för en betydande del av trafikarbetet på väg och även för klimatutsläpp i och med det stora antalet fordon (Figur 1).

Figur 1. Relativ betydelse av lätta respektive tunga lastbilar i en rad avseenden. År 2022.
Källa: Antal och körsträcka från Trafikanalys statistik om Fordonrespektive, Körsträckor; Växthusgaser, partiklar och kväveoxider från Naturvårdsverket; Godsvikt och Transportarbete från Trafikanalys statistik om Lastbilstrafik respektive Lätta lastbilar 2022.

De lätta lastbilarna har inte mycket gods i lasten mätt i kilo, men fyller många funktioner i transportsystemet, från paket- och varudistribution till transport för hantverkare och i jordbruket. De företagsägda lätta lastbilarna utför olika slags trafik där 9 procent kör distributionstrafik, 6 procent linjetransport, 70 procent inom hantverk/service och 11 procent i jordbruket*.

En lätt lastbil kör i genomsnitt 76 km per kördag (dag då bilen används). Längst kör bilar i distributionstrafik (124 km) och kortast, bilar i jordbruket (60 km). En genomsnittlig kördag lastas en lätt lastbil med 160 kilo gods, från inget gods alls i vissa bilar, till 593 kg i distributionstrafik (Figur 2). Sammantaget står de företagsägda lätta lastbilarna för 2 procent av allt gods på väg inom Sverige, och de tunga lastbilarna alltså för resterande 98 procent.

Figur 2. Pålastad godsvikt i kilo per kördag (dag då lastbilen används) för olika slags användning av lätt lastbil.
Källa: Trafikanalys, Lätta lastbilar 2022

En genomsnittlig lätt lastbil gör 8 stopp per kördag, där ett stopp är för att lasta av eller på varor eller för att utföra något arbete. Bilar i distributionstrafik gör hela 52 stopp per kördag medan lätta lastbilar som används i jordbruket gör 3 stopp. Av de lätta lastbilar som stannar vid privata hem är det vanligaste godset i lasten Post och paket (e-handel) följt av Pappersprodukter (brev och tidningar).

*Därtill kommer 4 procent i annan användning som kan vara t.ex. privat körning.

Statistik om lätta lastbilar publiceras för första gången för 2022. Den första fullskaliga pilotundersökningen bygger på enkäter till företag som äger lätta lastbilar (de privatägda lätta lastbilarna är exkluderade).

På Trafikanalys webbplats finns tabeller med statistik, en beskrivande rapport samt en metodrapport för Lätta lastbilar 2022:

 www.trafa.se/latta-lastbilar