Nyheter

Ny rapport kartlägger företagens största IT-utmaningar och investeringar  

Kaseyas årliga undersökning av företags största IT-utmaningar och investeringar visar att allt fler IT-tjänster läggs ut på MSP:er, med resurser som går till automatisering, integration och ökad cybersäkerhet.  

Kaseya, som specialiserat sig på IT-administration och säkerhetsprogramvara för MSP:er, har precis släppt sin senaste IT Operations-rapport för 2023. Denna globala rapport ser närmre på hur mer än 1 300 IT-chefer hanterar sin IT och vilken teknik de förväntar sig att investera i under de kommande åren.Den största utmaningen för företag kommer från cyberkriminella, som är ett ständigt ökande hot. 40 procent av de tillfrågade i undersökningen nämner därför också cybersäkerhet och dataskydd som den största IT-utmaningen under 2023. Dessutom kan det vara svårt att vara effektiv när föråldrad teknik kommer i vägen för produktiviteten, varför 24 procent av respondenterna rapporterar föråldrade IT-system som den näst största utmaningen.Ekonomisk osäkerhet ger MSP:er mer arbete, men inte mer resurser

I ett världsläge där el- och gaspriserna stiger kämpar företag av alla storlekar med osäkerheten kring ekonomin och begränsade resurser. För att behålla sin konkurrenskraft ser många företag därför närmre på vilka eventuella förändringar de kan göra i sin verksamhet och affärsstrategi. För att frigöra mer tid från drift till utveckling och innovation, väljer hela 80 procent av IT-cheferna i undersökningen därför att lägga ut en eller flera IT-tjänster till MSP:er.  

De IT-funktioner som oftast outsourcas är IT-säkerhet, nätverksövervakning och hantering av företagens molninfrastruktur. Andra funktioner inkluderar tjänster som hantering av företagens alla enheter, efterlevnadsrapportering och onboarding/offboarding av användare och enheter.  

­– Vi ser väldigt många företag – stora som små – som väljer att lägga ut fler av sina IT-tjänster till MSP:er för att optimera sin arbetstid och därmed sin verksamhet, säger Scott Gower, Nordenchef på Datto, som är en del av Kaseya. Många företag har ofta föråldrade system, och framför allt föråldrade säkerhetslösningar, som de vill optimera. Det är här MSP:erna kommer in och hjälper till, inte bara med övervakning och skydd, utan också med administrationen av både moln och lokal infrastruktur, vilket gör en enorm skillnad för många företag. 

Den ökade efterfrågan på MSP:s tjänster beror framför allt på att dagens IT-chefer är överbelastade. 62 procent av respondenterna i undersökningen säger att de på grund av resursbrist ofta måste arbeta kvällar, helger och helgdagar. Nästan hälften av dem säger också att de någon gång jobbat 24 timmar i sträck, medan 40 procent säger att de ofta arbetar mer än 50 timmar i veckan.Störst nedskärningar inom mjukvarukostnader under 2023

När vi analyserar de årliga IT-budgetarna rapporterar 40 procent av IT-cheferna i undersökningen att deras budgetar för 2023 har ökat jämfört med förra året, medan 18 procent har kapat årets IT-budgetar. Om man tittar på hur mycket som behöver sparas på varje IT-budgetpost, visar undersökningen att 40 procent av företagen sänker sina mjukvarukostnader, 35 procent sina hårdvarukostnader och 29 procent drar ner på utbildning och certifieringar.I en miljö präglad av osäkerhet är det extra viktigt att kunna uppnå tillväxt. Tillväxten är enligt 32 procent av respondenterna den största drivkraften när det gäller att delegera IT-budgetar. Men för att uppnå tillväxt krävs strategiska förändringar. 29 procent prioriterar därför att ersätta en föråldrad IT-infrastruktur med lösningar som är snabbare och kan svara på förändrade behov.Säkerhet är fortfarande en hög prioritet trots företagens övergripande ekonomiska farhågor. Undersökningen visar nämligen att 28 procent av respondenterna har säkerhetsincidenter och farhågor kring dessa med i sina överväganden när de lägger sina budgetar för det kommande året.Automation och cybersäkerhet toppar listan över årets prioriteringar

Inte helt överraskande svarar de tillfrågade i undersökningen att de framför allt planerar att investera i automation och cybersäkerhet under de kommande åren. Investeringarna kommer främst gälla IT-automation (39 procent), e-postsäkerhet (30 procent) och ändpunktsskydd (37 procent). 

Och ser vi närmre på just säkerhet, så kommer investeringarna främst ligga inom: säkerhetsutbildning för anställda (48 procent), e-postsäkerhet (46 procent) och verktyg för sårbarhetsskanning som EDR-verktyg som upptäcker och svarar på hot mot infrastrukturen (36 procent).Om undersökningenI undersökningen tillfrågades 1 318 IT-chefer på företag världen över, gällande vilka deras största utmaningar är, och vilka som är deras fokusområden och investeringsplaner för 2023–2024. Undersökningen genomfördes av Kaseya i mars 2022. 

Ladda ner hela studien:

här.