Nyheter

Resenärerna: ”Sverige behöver tydliga nationella krav kring trafikinformation, lösningen är en gemensam ansvarig över Sveriges stationer”

Ett av Konsumentorganisationen Resenärernas huvudsakliga fokusområden för 2023 kallas ”Trafikinformation och någon av fråga”. Detta innebär en önskan och uppsatt målsättning om att få tydliga nationella krav på trafikinformation samt möjlighet till kundservice vid behov.

För att lyckas med detta krävs det en gemensam ansvarig över Sveriges stationer. Idag är det RKM, kommuner, Trafikverket och Jernhusen med fler som bär ansvaret vilket inte är oproblematiskt.

– Då flertalet delar ansvaret över Sveriges stationer är det inte alltid lätt för den som reser att veta var man ska vända sig vid eventuella problem, säger Resenärernas Ordförande Jonas Friberg.

Genom att ändra strukturen och enbart låta en stå som ansvarig kan en jämn kvalitet kring trafikinformation säkerhetsställas. Detta då det blir möjligt att sätta upp minimikrav samt ramverk kring hur informationen bör se ut, ska kommuniceras och i vilken utsträckning kundservice bör finnas tillgängligt.

– Det minsta som kan göras för Sveriges resenärer är att ha enhetlig, strukturerad och tydlig information vid vardera station, säger Friberg.

Resenärerna arbetar sedan en tid tillbaka med denna typ av fråga i deras största projekt, Stationsprojektet. Här ligger fokus på vikten av att låta resenären få tillgång till den service och information hen önskar. Genom arbetet försöker Resenärerna skapa en god dialog mellan ansvariga för Sveriges stationer, samt kommunicera de minimikrav Resenärerna anser bör finnas.

– Genom tydliga nationella krav på trafikinformation kan vi reducera eventuell oro och rädsla kring att åka kollektivt. Dessutom skulle både resenärer och trafikoperatörerna besparas resurser i form av tid och pengar i samband med att mängden missinformation reduceras, avslutar Friberg.