Nyheter

Näringslivets behov av godstransporter i fokus under ett utmanade kvartal

Godsjärnvägen har en avgörande betydelse för många svenska industriföretag. Under årets andra kvartal innebar Trafikverkets korta framförhållning med tidtabeller, i kombination med säsongens banarbeten, en akut situation för både oss och våra kunder. Dessa störningar tillsammans med lägre intäkter, minskade transportvolymer samt högre produktionsrelaterade kostnader påverkade periodens resultat negativt.

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 1 037 (1 154) MSEK

Koncernens rörelseresultat uppgick till 28 (33) MSEK

Rörelseresultatet har netto påverkats av miljökompensation med 149 (66) MSEK

Koncernens resultat efter skatt uppgick till –8 (13) MSEK

Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 237 (333) MSEK

Rörelseresultatet under årets andra kvartal uppgick till 28 (33) MSEK och påverkas negativt av lägre intäkter samt högre produktionsrelaterade kostnader. Nettoomsättningen minskade med 10 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 1 037 (1 154) MSEK. Resultatet har påverkats positivt av erhållen miljökompensation om netto 149 (66) MSEK.

Transportvolymerna under det andra kvartalet minskade med fem procent jämfört med motsvarande period föregående år vilket också påverkat resultatet negativt. De minskade transportvolymerna förklaras bland annat av avvecklingen av den norska inrikesverksamheten och linjen Belgien Direct samt en minskad efterfrågan, men även av Trafikverkets implementering av det nya planeringssystemet MPK. Implementeringen har fortsatt haft negativ trafik- och resultatpåverkan på Green Cargos verksamhet och därmed också på våra järnvägsberoende kunder.

Ladda ner delårsrapporten Q2 2023