Nyheter

TCECUR delårsrapport andra kvartalet 2023

ANDRA KVARTALET 2023: Nettoomsättningen uppgick till 140 671 TSEK (114 911).

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7 379 TSEK (12 199), motsvarande en marginal på 5,2% (10,6%).

Resultat efter skatt uppgick till -1 094 TSEK (4 275).

Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till -0,12 kr (0,46 kr).

FÖRSTA HALVÅRET 2023

Nettoomsättningen uppgick till 289 057 TSEK (206 224).

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 23 446 TSEK (18 868), motsvarande en marginal på 8,1% (9,1%).

Resultat efter skatt uppgick till 4 073 TSEK  (5 105).

Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till 0,43 kr (0,56 kr).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

TC Connect Norge sluter avtal med Holmenkollen som sträcker sig över tre år med option på ytterligare två år och har ett värde på ca 0,5 MNOK årligen.

Styrelsen har beslutat om att genomföra en riktad emission, för betalning av tilläggsköpeskilling i förvärvet av Sectragon AB, som är villkorad av efterföljande godkännande från bolagstämman.

TC Connect AS och Sporveien ingår avtal värt 20 MNOK som löper över tre år plus årlig automatisk förlängning.

Klas Zetterman lämnar VD- och koncernchefsrollen i TCECUR med omedelbar verkan. Styrelseordföranden Ole Oftedal övertar tillfälligt rollen som t.f. VD och Håkan Blomdahl, har under denna period utsetts till styrelseordförande.

TC Connect har slutit avtal med Statens Vegvesen i Norge. Avtalet har ett värde om 3,5 MNOK och levereras under fjärde kvartalet, 2023.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

Sectragon tecknar två avtal med Bostadsbolaget (Göteborgs stads Bostadsaktiebolag) avseende passersystem & brytskydd i Södra Biskopsgården & Hammarkullen där kontraktssummorna uppgår till ca 6,7 MSEK och förväntas att levereras under hösten år 2023.

Foto: Oleg Gamulinskii