Nyheter

Drivkraft Sverige avstyrker förslaget om kraftigt sänkt reduktionsplikt

Drivkraft Sverige har idag skickat in ett remissvar på regeringens PM – Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel. Sverige har sedan länge en särställning med högst andel biodrivmedel i hela Europa – mycket tack vara reduktionsplikten.

Drivkraft Sverige avstyrker regeringens förslag och föreslår istället att reduktionsplikten för bensin bibehålles på 7,8 procent men att reduktionsplikten för diesel sänks under 2024 från 30,5 procent till 19,3 procent för att därefter höjas successivt, dvs en återgång till de reduktionsnivåer för diesel som vi hade när reduktionsplikten infördes 1 juli 2018.

– Att genomföra den föreslagna sänkningen av reduktionsnivåerna för bensin respektive diesel till sex procent skulle innebära att vi backar inblandningsnivåerna för diesel med ca tio år samtidigt som Sveriges klimatutsläpp kommer att öka med ca 4-5 miljoner ton koldioxid från och med 2024, säger Anders Norén, Hållbarhetschef på Drivkraft Sverige.

Avsaknad av stabila långsiktiga regler

Drivmedelsbranschen är mitt uppe i en omställning, från fossilt till fossilfritt, som är avgörande för att Sverige ska nå såväl de nationella som de europeiska klimatmålen.

– Att kraftigt sänka reduktionsplikten under åren 2024-2026 och därefter slopa de redan fastslagna nivåerna för 2027-2030 skapar stor oreda och osäkerhet för drivmedelsbranschen och hela näringslivet i stort. Det leder till en ökad risk för redan gjorda och planerade investeringar. Förslaget beaktar inte drivmedelsbranschens behov av långsiktighet och det industripolitiska perspektivet saknas helt, fortsätter Anders Norén. 

– Regeringen har aviserat att klimathandlingsplanen ska presenteras senare under hösten. Det är viktigt att regeringen behåller 70 %-målet för transportsektorn och att regeringen inleder ett arbete för en fortsatt ökad produktion och användning av hållbara biodrivmedel i Sverige, avslutar Anders Norén.

Foto: NoName_13