Nyheter

Ny statistik från Trafikanalys: Fler passagerare per fartyg i utrikes färjetrafik under andra kvartalet 2023

Under andra kvartalet 2023 var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 7,0 miljoner, en svag ökning från 6,9 miljoner passagerare samma kvartal 2022.

Passagerartrafiken till och från de danska hamnarna bidrog mest till den totala ökningen. Trots fler passagerare i hamnarna i utrikes trafik har antal fartygsanlöp fortsatt att minska jämfört med samma kvartal 2022. Det visar ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys.

– Färjetrafiken till och från utländska hamnar har återhämtat en del av det passagerarbortfall som vi såg i början av pandemin. Resandet ligger dock fortfarande runt 20 procent under nivåerna innan pandemin. Antal fartygsanlöp minskar något jämfört med samma kvartal 2022, vilket tyder på att fartygen tar något fler passagerare i genomsnitt, säger Henrik Petterson, statistiker på Trafikanalys.

Antal passagerare i utrikes trafik har ökat, från 5,8 miljoner till 6,0 miljoner passagerare jämfört med samma kvartal förra året. Trafiken till och från de danska hamnarna bidrog till nästan halva ökningen med närmare 100 000 fler resenärer. Alla jämförelser nedan görs med samma kvartal föregående år.

Trots fler passagerare i hamnarna i utrikes trafik har antal fartygsanlöp fortsatt att minska, det betyder att antal passagerare per fartyg i genomsnitt ökat jämfört med kvartal 2 2022. Antal ankommande fartygsanslöp minskade från 12 384 till 11 382.

Antal passagerare i inrikes trafik, dvs. främst trafik till och från Gotland, minskade med 4 procent, från 1 006 000 passagerare till 964 000 passagerare i hamnarna.

Total mängd lossade och lastade varor i svenska hamnar fortsatte att minska, från 44,0 till 41,5 miljoner ton. Det är den lägsta hanteringen av gods över kaj sedan det svaga tredje kvartalet 2020. Så väl lossat och lastat, som inrikes och utrikes visade på minskade volymer.

I de svenska hamnarna är det är fortsatt mer gods, mätt i vikt, som ankommer från utrikes hamn för import till Sverige än vad som avgår från Sverige till utrikes hamn för export. Lossat (ankommande) gods från utrikes hamn sjönk med 3 procent till 20,1 miljoner ton, medan mängden lastat (avgående) gods till utrikes hamn sjönk med 6 procent, från 16,7 miljoner till drygt 15,7 miljoner ton.

Lossat inrikes gods minskade med 14 procent, från 3,4 miljoner ton gods till 2,9 miljoner ton. Främst var det varugruppen jord, sten, grus och sand som bidrog till minskningen, gruppen minskade från 0,61 miljoner ton till 0,10 miljoner ton, se figur nedan.

I statistiken ingår samtliga svenska hamnar med fartyg som har bruttodräktighet om minst 20, som anlöper i kommersiell trafik; för att lasta/lossa gods eller lämna/hämta passagerare. Inrikes gods och passagerare räknas två gånger i redovisad statistik, detta för att mäta den totala aktiviteten i hamnarna. Passagerare på kryssningsfartyg ingår.

På grund av säsongsvariationer under året redovisas ökningar och minskningar som förändringar jämfört med samma kvartal föregående år, och därmed inte med föregående kvartal.

På Trafikanalys webbplats finns den samlade officiella statistiken:

www.trafa.se/sjofart/sjotrafik.

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.