Nyheter

Trots hot om översvämningar: En av tio kommunpolitiker anger vatten- och avloppssystem som viktigaste investering

Sviterna efter stormen Hans har aktualiserat debatten om behovet av att rusta upp landets VA-system. En undersökning bland Sveriges kommunpolitiker som gjorts av Demoskop på uppdrag av NCC visar att endast en av tio av landets kommunpolitiker prioriterar investeringar i VA högst.

– I kombination med extremt väder kan Sveriges eftersatta och underdimensionerade vatten- och avloppssystem skapa allvarliga samhällsproblem inom en snar framtid, och det är oroande att inte fler kommuner har frågan högre på sin agenda. NCC:s undersökning visar på stora skillnader mellan landets kommuner, vilket ställer krav på individuellt anpassade insatser, säger Henrik Enell, divisionschef NCC Infrastructure.

NCC:s undersökning genomfördes av Demoskop under perioden mars–maj 2023 och visar hur politikerna har svarat i respektive kommun.

Enorma investeringsbehov

Siffror från Svenskt Vattens senaste investeringsrapport visar att investeringsbehovet i VA-sektorn har ökat sedan 2020 från 23 till 31 miljarder per år. Samtidigt ökar befolkningen, nya och skarpare miljökrav tillkommer och den accelererande klimatförändringen medför skyfall, översvämningar och torka.

– Vi kan konstatera att eftersattheten i investeringar i landets VA-system är en tickande bomb. NCC har därför tagit fram en rapport där vi lämnar nio förslag på reformer som kan framtidssäkra vattenförsörjningen och avloppsystemen, fortsätter Henrik Enell.

I korthet handlar förslagen om:

Finansieringsmöjligheterna behöver öka för att kommunerna ska kunna fullfölja sitt uppdrag oavsett om det sker via statliga stöd, utökad VA-taxa eller andra källor.

Tillståndsprocesserna och ansvarsfördelningen för Sveriges VA-system behöver förenklas och tydliggöras.

Kapaciteten och kompetensen inom VA-organisationerna behöver stärkas och kommunernas VA-organisation behöver avlastas genom att branschens aktörer samverkar och utnyttjar varandras kompetens- och resursbas.

Tydliga nationella krav behöver ställas på VA-systemen för att säkerställa att Sverige har rent vatten och god sanitet enligt Sveriges och FN:s miljömål.

Läs alla reformförslag och ladda ned rapporten på:

ncc.se.

Foto: Pete Linforth