Nyheter

Stockholms lokaltrafik stämmer Stockholms stad

Region Stockholm har, via SL, lämnat in en ansökan om stämning samt säkerhetsåtgärd till Stockholms tingsrätt. Yrkandet om säkerhetsåtgärd innebär att SL begär att tingsrätten ska förbjuda staden att genomföra pålningsarbeten tills domen i stämningsansökan vunnit laga kraft.

Regionen yrkar också på att säkerhetsåtgärden ska gälla omedelbart. Själva stämningsansökan avser i första hand avtalsbrott.

I stämningsansökan skriver Regionen:

”Ansökan om säkerhetsåtgärd är regionens och SL:s sista möjlighet att hindra de pålningsarbeten som stoppar tunnelbanetrafiken i nästa vecka. Vi har tidigare meddelat att pålningen leder till sådana risker att trafiken måste stoppas av säkerhetsskäl. Vi agerar utifrån vår ståndpunkt att staden inte har avtalsrätt att med sina arbeten riskera skada på tunnelbanans anläggning.”

”Den uppkomna situationen, och de konsekvenser den för med sig för stockholmarna är djupt beklaglig. SL vill inte stoppa bygget av en cykelbro, utan att metoden för grundläggning ändras. Vi hoppas på att tillsammans med Stockholms stad kunna arbeta fram en gemensam lösning som inte äventyrar trafiksäkerheten.”

– Det här är just nu en konflikt utan vinnare, säger David Lagneholm, förvaltningschef vid trafikförvaltningen och vd för SL. Vi måste ta vårt säkerhetsansvar fullt ut, och önskar en lösning där både cykel och kollektivtrafik får plats.

”Varför stämmer vi Stockholm stad?

Den akuta anledningen är att vi begär att tingsrätten ska förbjuda staden att börja påla. Vi grundar vår stämningsansökan på att staden bryter mot vårt gemensamma avtal om hur bygget i och kring Slussen ska ske.

I botten gör staden och SL olika tolkningar av vilka konsekvenser det planerade bygget kan få. Parterna konstaterar båda att byggena riskerar att orsaka sättningar i bron. Däremot värderar vi konsekvenserna av sättningarna och vilken skada de kan medföra olika. SL, som har strikt ansvar för trafiksäkerheten gör bedömningen att konsekvenserna är så allvarliga att vi inte kan acceptera arbetena och att vi måste stänga av trafiken om de genomförs.

Vad vinner vi på detta?

Det finns just nu inga vinnare i den här konflikten. SL agerar nu för att minimera skada, ytterst för våra resenärer och för kollektivtrafiken i stort.

Vad händer om tingsrätten inte hörsammar vår begäran?

Om tingsrätten inte hörsammar vår begäran om säkerhetsåtgärd kommer de planerade pålningarna att genomföras, med omfattande trafikstörningar som följd. Frågan om avtalsbrott kommer att prövas i särskild ordning.

Varför har vi inte kunnat lösa ut konflikten innan detta sker?

SL har sedan 2011 uttryckt oro för bron och vilka konsekvenser ett bygge av cykelbro kommer att få. Vi kan bara beklaga att vi, trots mycket tät dialog och förhandling, inte fått gehör för vår oro. Vi är också redo för fortsatt gemensamt arbete med en trafiksäker lösning på brobygget.”