Nyheter

Ny studie: Så kommer AI att påverka yrkeslivet

Idag släpptes ”AI i Sveriges yrkesliv 2030”, en framtidsstudie framtagen av konsult- och analysföretaget Kairos Future tillsammans med bland andra fackförbundet Akavia. Slutresultatet bygger på en omfattande studie med syfte att kartlägga den samhällspåverkan AI kan komma att ha de kommande åren. Slutsatserna från studien är tydliga: yrkesroller är snabbt i förändring och generativ AI kommer i grunden att påverka hela arbetsmarknaden.

Projektet startade i maj 2023 och jämte Akavia deltog bland annat Sveriges Ingenjörer, Skatteverket och Försvarsmakten. Förutom att undersöka hur generativ AI kommer att påverka hela ekosystemet – från individ till organisation och omvärld – innehåller studien kvantitativ och kvalitativ analys av femton yrkens automatiserings- och effektiviseringspotential för att undersöka hur olika yrkesroller påverkas och formas i närtid och i framtiden.

I studien ingår kommunikationsstrateg, business controller och biträdande jurist, vilket är tre av de yrkesgrupper som Akavia engagerar.

– Generativ AI har redan inneburit förändringar för våra medlemmars arbetsliv och det kommer att öka exponentiellt framåt. Förutom påverkan på såväl individuella och organisatoriska arbetssätt som på interaktionen med omvärlden accelererar utvecklingen inom AI-området snabbt kravet på att anamma det livslånga lärandet och en kontinuerlig kompetensutveckling. Det är något som såväl arbetsgivare och arbetstagare som politiker behöver förhålla sig till och ha en plan klar idag för att vara redo för morgondagen, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia.

Så ser framtidens yrkesroller ut – visar på vikten av kontinuerlig kompetensutveckling

Med hjälp av kvalitativa intervjuer har Kairos Future djupdykt i flera av Akavias yrkesprofessioner för att undersöka på vilket sätt Akavias medlemmars arbetsvardag kommer att påverkas av generativ AI. Förutom möjliga tillämpningar av AI på kort sikt fungerade de djupintervjuer som ligger till grund för analysen också som plattform för att reflektera över potentiella nära framtidsvisioner för yrkesrollerna, med prognoser för 2030.

Studien visar på tydlig påverkan på de utvalda yrkesgrupperna:

– Kommunikationsstrateg: Generativa AI-system har revolutionerat arbetet, men yrket kräver hög strategisk höjd och bra analysförmåga. I en värld där kommunikation går snabbare än någonsin, är stödet från generativ AI avgörande för att skapa meningsfulla och effektiva meddelanden. Timmar krävs inte längre åt att researcha och analysera trender. Kommunikationsstrategen kan fokusera på vad den ska göra bäst: att skapa en mänsklig ”touch” i en alltmer digitaliserad värld.

– Business controller: Ett genombrott i den nya AI-eran är budgetprocessen. Det finns inte längre samma meningsskiljaktigheter, debatter eller skillnader mellan analytikernas pragmatiska siffror och ledningens visionära ambitioner. Avancerad prediktiv AI integrerar sömlöst dessa synpunkter och ger budgetar som vackert balanserar realism med ambition. Yrkesrollen har en större roll som strategisk partner som behöver ha förmåga att förstå underliggande mönster.

– Biträdande jurist: Mycket av den rutinmässiga dokumentgranskningen och avtalsutformningen som en gång upptog tiden för juniora jurister är automatiserad. Men biträdande jurister anställs nu på grund av sin förmåga att förstå och arbeta tillsammans med AI. Rollen handlar inte bara om att förstå lagen, utan också om att förstå hur AI tolkar och tillämpar den. Arbetsgivare är stolta över sina samarbeten mellan människa och AI, vilket säkerställer att AI ger en rekommendation, men att det slutliga beslutet alltid innehåller mänskliga bedömningar och etiska överväganden.

”Positiv i grunden, men med en försiktig beredskap”

Som fack- och professionsförbund vill Akavia hjälpa medlemmarna möta de utmaningar de ställs inför i sin vardag. Generellt är Akavias medlemmar positivt inställda till AI:s påverkan på arbetslivet och är i liten utsträckning oroliga för att bli av med jobbet. I en medlemspanel från maj 2023 anger de att AI i dag har en låg påverkan på arbetet, men när de blickar framåt är en majoritet övertygade om att AI kommer att användas mer inom deras verksamhet. Samtidigt uppger varannan medlem att den egna arbetsplatsen saknar en övergripande strategi för hur AI kan användas i verksamheten.

– Akavia har tydliga krav på vad som behövs för att Sverige ska vara rätt rustat för AI-utvecklingen. Vi behöver se på den som positiv i grunden, men anamma en försiktig beredskap. Förutom konkreta satsningar från politiskt håll behövs samarbeten mellan offentliga och privata aktörer. Arbetsgivare bör också arbeta aktivt med policys och riktlinjer och erbjuda medarbetarna utbildning och kompetensutveckling i hur AI kan användas i arbetet. Ansvarsfulla arbetsgivare har allt att vinna på att låta AI komplettera medarbetarnas kompetens snarare än att ersätta den, avslutar Patrik Nilsson.

Läs mer om hur Akavia ser på AI-utvecklingen:

här.

Foto: Gerd Altmann