Nyheter

Karlstads kommun ställer sig bakom Trafikverkets och Sjöfartsverkets alternativ för nya slussar i Trollhättan

Dagens slussar i Trollhättan är över 100 år gamla och den tekniska livslängden bedöms snart vara passerad. Innan 2030 bör slussarna bytas ut. En renovering av befintliga slussar är inte möjlig och Trafikverket har därför tagit fram två förslag för ny slussled – alternativ Nord, som Trafikverket själva förordar och alternativ Syd. Karlstads kommun är en av de kommuner som fått möjlighet att yttra sig i frågan.

Karlstads kommun stödjer fullt ut Trafikverkets tidigare dragna slutsatser om att de uttjänta slussarna i Trollhättan bör bytas ut. Detta för att kunna säkra Vänersjöfarten som transportalternativ i framtiden och för att möjliggöra för fortsatt aktivt båtliv i Vänern och på Göta älv.

– Av de undersökta alternativen för ny slussled i Trollhättan, är alternativ Nord det mest fördelaktiga för både sjöfarten och näringslivet. Det skulle innebära både kortare byggtid och lägre kostnader. Karlstads kommun har därför kommit fram till samma slutsats som Trafikverket och Sjöfartsverket, berättar Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Karlstads kommun är också som en av delägarkommunerna i Vänerhamn AB mån om att bolaget ska kunna genomföra de planerade investeringar i sina hamnar och verka för att nå uppsatta mål om fördubblade godsmängder på sjöfarten till 2030.

– Alternativet att bygga nya slussar i befintlig dragning skulle innebära stora konsekvenser för näringslivet, med flera år av stopp för sjöfarten. Dessutom finns världsledande företag runt Vänern som inte har andra alternativ att frakta sitt gods än via sjöfart. Bara i Karlstadsregionen skulle 1400 arbetstillfällen försvinna, förklarar Frida Nilsson (C).

Kort fakta om alternativ Nord:

Kostnaden för alternativ Nord bedöms bli cirka 3 miljarder kronor.

Byggstart är planerad till 2027 och beräknas ta cirka 5 år att färdigställa.

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet planeras att lämnas in under 2025. Beslut från mark- och miljödomstolen väntas tidigast under 2026.