Nyheter

Umeå anmäler intresse för ett Nato-center inom CBRNE-området

Umeå kommun anmäler intresse till regeringen för inrättande av ett kompetenscenter, Umeå High North Nato Center of Excellence. Tanken är att centret ska bygga på de världsledande verksamheter som finns i Umeå redan i dag inom kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen, CBRNE.

– Umeå har ett centralt geografiskt läge i Norden. De kompetenser som bland annat finns vid Totalförsvarets skyddscentrum, Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet, FOI och polisens utvecklingsenhet gör att Umeå har exceptionellt goda förutsättningar att utveckla ett starkt kompetenscentrum inom CBRNE-området knutet till Nato, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande Umeå kommun.

I Umeå finns Totalförsvarets Skyddscentrum, SkyddC, ett internationellt kunskapscentrum med insatsförband som med världsunika testanläggningar tränar och utbildar nationella och internationella resurser som militär, polis, personal i räddningstjänst med flera. Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet utbildar vapeninspektörer för internationell tjänstgöring och driver världsledande forskning vad gäller kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen med starka kopplingar i EU och världen.

I Umeå ligger också Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) med spetskompetens inom CBRNE-området och även världsunika laboratorier för test, forskning och utveckling. Dessutom finns Polisens utvecklingsenhet för norra Sverige med (NOA och Säpo) i Umeå, liksom Sveriges största hemvärnsbataljon. Umeåregionens Räddningstjänst arbetar i nära samverkan med motsvarande verksamheter i de fyra nordligaste länen och Norrlands universitetssjukhus (NUS) erbjuder högspecialiserad vård på ett område som täcker halva Sveriges yta. Dessutom bedrivs både forskning och utbildning vid sjukhuset.

Andra argument som Umeå kommun lyfter är att staden har en kraftig och kontinuerlig tillväxt sedan 50 år. Det breda utbudet av arbetstillfällen och ett väl diversifierat näringsliv gör Umeå attraktivt för industrietableringar, inflyttande talanger och medföljanderekrytering.

Det finns en utmärkt funktionell logistik och infrastruktur för samtliga transportslag; land, flyg och sjöfart. Umeå är en nod i såväl nord-sydlig som öst-västlig riktning. Genom tillgång till isfria hamnar i Atlanten finns i dag etablerade logistikkorridorer från Narvik, Mo i Rana och Trondheim till Umeå hamn och vidare till Vasa och resten av Finland.

– Umeå är sedan länge norra Sveriges tillväxtmotor och har ett närmast perfekt geografiskt läge för ett Nato-center. Vi bor i Arktis och har infrastrukturkopplingar via hamn, flyg, järnväg och väg i alla riktningar. Ett Nato-center i Umeå skulle inte bara stärka ett svenskt och nordiskt totalförsvar utan också bli en leverantör av högkvalitativ kompetens och tjänster till hela försvarsalliansen, säger Anders Ågren (M), kommunalråd, Umeå kommun.

Den intresseanmälan som Umeå kommun nu har lämnat till regeringen får stöd från Umeå universitet, Länsstyrelsen Västerbotten, Totalförsvarets Skyddscentrum (SkyddC), Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), Polisens utvecklingsenhet för norra Sverige, samt Region Västerbotten.

Fakta: Nato Center of Excellence

Nato har minst ett kompetenscenter i varje medlemsland. Vid ett svenskt inträde är det sannolikt att även Sverige har ett center som stärker Natos samlade försvarsförmåga. Det är för tidigt att säga hur ett kompetenscenter i Sverige kan komma att se ut, men tittar man på kompetenscenter i andra länder så har de ofta en samlad expertis som utgör en del av Natos samlade kompetens. Det kan för Umeås del innebära mer inresande, förstärkning i form av ytterligare forskningsmedel, projekt och tjänster, men också annan spetskompetens inom totalförsvaret.

Umeås ”kluster” inom CBRN är världsledande genom utbildning av bland annat vapeninspektörer för FN, samt att man har världsunika laboratorium med mera. Ett kompetenscenter i Umeå skulle ge möjligheter till övning och träning i kallt klimat, vilket inte finns inom Nato. Dessutom byggs just nu i Umeå en helt unik träningsanläggning.