Nyheter

Sean Österborg, Business Development Manager: “Vi bär ett kollektivt ansvar för osäker infrastruktur”

Text: Sean Österborg, Business Development Manager på Avarn Security

Hur många skyddslager har infrastrukturen som din säkerhetsteknik är uppkopplad på?

Under en lång tid så har man arbetat passivt under en presumtivt farlig missuppfattning: att det är en god idé att koppla in och koppla upp säkerhetsteknik på befintliga nätverk. Detta har sin grund i den lockande men vilseledande premissen om kostnadseffektivitet – varför ska man inte maximera nyttan av befintlig infrastruktur? För att det döljer sig risker bakom denna effektivitetsdrivna strategi.

IT-avdelningar, ofta redan på gränsen till sin egen kapacitet, ställs ofta inför uppgiften att hantera hårdvara såväl som mjukvara som de ofta inte är helt förtrogna med – hård-/mjukvara som kräver kontinuerligt underhåll för att operera optimalt. Hur ofta beaktas underhållningsbehovet, på riktigt? Den hårda sanningen är att säkerhetsteknik snabbt kan förvandlas till en öppen dörr till resterande delar av ett nätverk och/eller som en potentiell språngbräda för att orkestrera större IoT-baserade attacker. Aspektanalyser visar t ex att övervakningskameror exploateras i allt större utsträckning i diverse botnets.

Vi måste gemensamt förnya och nyansera bilden av en säker infrastruktur

Varje dag föds nya digitala innovationer som ska förbättra, förenkla och förgylla vår tillvaro – och varje framsteg på teknikscenen medför nya utmaningar när det gäller säkerhet som stärker behovet av ett motståndskraftigt och kraftfullt skydd. Cybersäkerhet är inte bara en ”sak” för IT längre – begreppet har omdefinierats och ska betraktas som en hörnsten i vår vardag; privat såväl som professionellt. Samtidigt som hotlandskapet runt om oss förändras ställs raka och hårda krav på vår genomlysning – vi måste överse våra digitala vanor och uppdatera våra skyddsstrategier. Att hävda total immunitet mot yttre hot är både naivt och en särskilt dålig lögn; sårbarheter är synliga för alla som letar tillräckligt noga.

Internet är ett ständigt skiftande landskap som ska betraktas som en ”laglös digital lekplats” – en lekplats som kräver vakthållning

Det blir alltmer vanligt att företag prioriterar och budgeterar för att skydda sig mot de mest framträdande och uppmärksammade cyberhoten som pryder rubrikerna – och detta är bra eftersom det är en absolut nödvändig insats för att hantera kända angreppssätt på redan populära attackytor. Men de resta digitala murarna i Norden är för tunna. Vi behöver se bortom de uppenbara riskerna och inse att det lurar subtilare hot. Det finns sårbarheter som sällan framträder i strålkastarljuset om man inte prenumererar på valfria medier som scannar aktiviteten på internet. Dessa risker kan enkelt beskrivas som ”små blinda punkter” – små outforskade attackvektorer som är potenta nog att åsamka extremt stor skada. Vår branschs mantra är säkerhet och trygghet, men vi måste lämna ett stort utrymme för kollektiv förbättring och omprövning.

Nyckeln är kontinuerligt underhåll

En verklig utmaning säkerhetsbranschen står inför är just komplexiteten av underhåll – detta är något våra kunder också märker av. Det saknas förutsättningar för att genomföra uppdateringar och uppgraderingar på ett smidigt sätt – därför inbegrips dessa sällan i det generella serviceåtagandet. Det som är viktigt att belysa är att det inte är ett resultat av ett bristande engagemang, utan snarare en produkt av just komplexa serviceavtal, operativa begräsningar och att vi som leverantörer inte tillåts att göra de ingrepp som behövs utan dröjsmål. Branschen behöver ta ett gemensamt omtag vad gäller ansvarsfrågan och överse processer kopplade till vårt serviceåtagande tillsammans med våra kunder.

I slutändan betyder det här att många företag inte får den säkerhet som de behöver och förtjänar. Som svar på detta så har Avarn Security tagit proaktiva steg för att avsluta det ”status quo” som varat för länge. Vi har identifierat utmaningarna och tagit fram medel och förutsättningar för att möta underhållsbehovet – våra kunder ska inte bara kunna lita på vårt serviceåtagande, utan också på att deras individuella behov och utmaningar beaktas.

Alltid uppkopplat, alltid uppdaterat och alltid skyddat.

Resiliens till alla företag – oavsett storlek

Avarn Security vill ta stafettpinnen för att driva på en beteendeförändring. Vi vill att alla företag, små, mellanstora och multikonglomerat, ska ha möjlighet att avropa en praktisk lösning för morgondagens behov och utmaningar. Våra kunder får en samarbetspartner som tar ett helhetsgrepp kring säkerhetsteknik, dess infrastruktur och nätverk, kryptering, datahantering och incidentintervenering i form av digital vakthållning – samt en samarbetspartner som tar underhållsansvaret på största allvar.

Vi har valt att samarbeta och ingå i partnerskap med några av marknadens största och mest erkända aktörer inom cybersäkerhet för att kunna erbjuda och garantera en framtidssäkrad plattform för säkerhetstekniken. Vi erbjuder bred och proaktiv övervakning för att tidigt kunna identifiera döda vinklar, för att mitigera flaskhalsar och inre risker såväl som yttre hot.

Med Umbrella kan våra kunder fokusera på sin verksamhet, deras IT-avdelningar på sina primära arbetsuppgifter och Avarn Security på att optimera och garantera tillgängligheten av säkerhetsteknisk utrustning.

Foto: Dan Cristian Pădureț