Nyheter

Lägre transportvolymer påverkar det finansiella resultatet

Green Cargo gör fortsatt ett svagt finansiellt resultat under det tredje kvartalet. Resultatet påverkas negativt av minskade volymer och intäkter. Bolaget ser en positiv trend för såväl regularitet som punktlighet vilket får omedelbar påverkan på kundnöjdheten som ökar under kvartalet.

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 970 (1 077) MSEK

Koncernens rörelseresultat uppgick till –42 (32) MSEK

Rörelseresultatet har netto påverkats av miljökompensation med 56 (57) MSEK

Koncernens resultat efter skatt uppgick till –44 (17) MSEK

Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 150 (520) MSEK

Rörelseresultatet under årets tredje kvartal uppgick till –42 MSEK, vilket kan jämföras med 32 MSEK under samma kvartal föregående år. Volymer och intäkter har påverkats negativt, dels till följd av en konjunkturellt driven efterfrågeminskning, dels till följd av störningar som införandet av Trafikverkets nya planeringssystem, MPK, gett upphov till. Sena tidtabellsändringar i samband med banarbeten, i kombination med en ansträngd bemanningssituation, har inneburit inställda avgångar, uteblivna intäkter och ökade kostnader.

Transportvolymerna minskade med 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Bolaget tar proaktivt itu med utmaningarna i det rådande läget med koncentration på det som kan kontrolleras, däribland att minska kostnaderna. Bolaget kommer fortsätta att agera beslutsamt för ökad effektivisering och säkerställa att Green Cargo är väl rustat för att leverera värde till både kunder och ägare.

Regulariteten uppgick under kvartalet till 94,4 procent (94,6) och punktligheten till 85,9 procent (83,5). Jämfört med föregående kvartal är detta en positiv trend men bolagets försämrade planeringsförutsättningar till följd av Trafikverkets planeringsverktyg har en fortsatt negativ påverkan på såväl punktlighet som regularitet. Då kvartalet präglas av en hög andel banarbeten som ofta kräver långa omledningar får den korta framförhållningen från Trafikverket extra trafik- och resultatpåverkan på Green Cargos verksamhet och därmed också på våra järnvägsberoende kunder.

Trafiksäkerhetsindex uppgick under perioden till 95,1 (96,0). Det sämre utfallet beror främst på många olyckor av mindre karaktär men också av en större olycka under det tredje kvartalet.