Nyheter

Så kan du bekämpa legionella i fastighetens vattensystem

Det finns flera steg för en lyckad legionellahantering kring fastigheters och anläggningars vattensystem. För att underlätta arbetet har flera tekniska produkter tagit fram – läs om legionella och hur du kan bekämpa bakterien tack vare smarta lösningar.

Bakterien legionella trivs i vatten och kan orsaka den så kallade legionärssjukan om du andas in partiklar med den. Varmvattenberedare, kylvattentorn samt luftkonditioneringssystem är exempel på miljöer där bakterien kan ta fäste om temperaturen inte kontrolleras och regleras tillräckligt bra.

Bakterien kan sedan sprida sig vidare till människor via exempelvis vattendimma. Om du skulle bli smittad av den kan du drabbas av allt från en mild infektion till en allvarlig lunginflammation. Legionellabakterier betraktas som så pass allvarliga att det finns regler för hantering och bekämpning i såväl fastigheter som anläggningar.

Proaktiva lösningar för att undvika legionella

Kontinuerlig utbildning av personalen och regelbunden kontroll av vattentemperaturen är viktiga delar av det proaktiva legionellaarbetet. Även legionellatester och -filter är till stor hjälp för att minska risken att någon drabbas av allvarlig sjukdom. Bland andra Hydro Diagnostics teknik förebygger legionella genom flera produkter. Nedanför följer exempel på hur du kan arbeta proaktivt med ett avstamp i produkterna och på så vis undvika att det vattensystem du ansvarar för blir en eventuell smittohärd:

Snabbtest

Att regelbundet testa vattenkällor är ett av de effektivaste sätten att bekämpa legionella i vattensystemen. Provtagning kan ske med hjälp av ett snabbtest som ger utslag vid legionellaförekomst och som dessutom i ett tidigt skede kan varna för potentiella risker.

Legionellatesterna från Hydro Diagnostics hör till de snabbaste på marknaden och du kan därför få svar så snabbt som inom 25 minuter. Testerna är mycket säkra och du rekommenderas att använda dem i högriskområdena vattentank, pool, dusch och så vidare.

Filter

Legionellafilter är en akut åtgärd genom vilken du kan motverka att en smitta når människor via vattnet. Filtren monteras vid exempelvis tappställen så att vattenanvändningen blir ren och säker.

Långsiktig lösning

HydroGuard är en permanent och långsiktig lösning för att hålla vattensystem rena från legionellabakterier. Produkten installeras vid tappställen och justerar sedan temperaturen så att den ”säkras” från bakterien. HydroGuard optimerar även vattenbesparing.

Särskilda regler för anläggningars vattensystem

För att förebygga spridningen av legionella i offentliga vattenanläggningar finns lagar som reglerar testning och åtgärder. Enligt svensk lagstiftning är fastighetsägare och verksamhetsansvariga skyldiga att vidta åtgärder för att förebygga legionellainfektioner. Det innebär att de måste genomföra regelbunden testning av vattensystemen och vid behov vidta åtgärder för att minska risken för spridning av bakterien.

Testningen innebär att vattenprover tas från olika punkter i vattenanläggningen och analyseras för att upptäcka eventuell förekomst av legionellabakterier. Om höga halter av legionella upptäcks måste åtgärder vidtas för att rengöra och desinficera vattenanläggningen. Hela badhus kan tvingas stänga ner tillfälligt om man hittat legionellabakterier i någon av bassängerna.

Vanligt med brister i dagens legionellahantering

Trots lagar och regler finns uppenbara brister i fastigheters och anläggningars hantering av vatten, temperatur och legionella:

För låga temperaturer uppmäts vid temperaturkontroller

Temperaturskillnader kan vara stora i vatteninstallationerna

Temperaturkontroller görs för sällan och kan vara otillräckliga

Åtgärder brukar ske först när legionella bekräftats

Regelbundenhet och snabbhet avgörande 

Hydro Diagnostics produkter ger regelbundenhet och snabbhet, två viktiga faktorer vid ett förebyggande legionellaarbete. Om du misstänker en smitta är det av vikt att du agerar snabbt för att undvika en spridning i vattensystemet. Eftersom testprodukterna från företaget i fråga hör till marknadens snabbaste kan du få svar inom 25 minuter.

Sammanfattningsvis gäller det att ha koll på temperatur och flöde i olika vattensystem. Varken temperaturerer inom riskzonsintervallet eller stillastående vatten är nämligen bra när det kommer till infrastrukturen kring vatten. Det är i just sådana miljöer som legionellabakterien trivs och kan spridas vidare till människor som i värsta fall kan drabbas hårt av legionärssjukan.