Nyheter

Ny rapport visar Stockholm-Mälarregionens internationella samband

Stockholm-Mälarregionens internationella tillgänglighet är en förutsättning för välståndet i regionen och i förlängningen hela landet. Järnvägen, hamnarna och flyget är alla viktiga delar i ett sammankopplat system som nu beskrivs i en ny rapport från Mälardalsrådets transportsamarbete.

Rapporten presenterades under ett möte med 70 kommun- och regionpolitiker från de sju regionerna i samarbetet (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland).

– Stockholm-Mälarregionen är Sveriges och Nordens hjärta. För att vi ska behålla vår starka position och fortsätta utvecklas krävs ökad internationell tillgänglighet till Europa och övriga världen. Det gäller både flyget, järnvägstransporterna och sjöfarten. Mot bakgrund av Rysslands anfallskrig i Ukraina är det centralt att vi upprätthåller de viktiga sjötransporterna på Östersjön till Finland och Baltikum säger Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm och ordförande för Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits.

– Förbättrade internationella kommunikationer till och från Stockholm-Mälarregionen är viktigt för den ekonomiska tillväxten i vår region och i förlängningen hela Sverige. Det gäller inte minst Sveriges internationella flygplats Arlanda, som står för 70 procent av Sveriges utrikesresor. Bättre kommunikationer till Arlanda gynnar både företag och privatresenärer, för att inte tala om de tusentals regioninvånare som har Arlanda som arbetsplats, säger Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Ny rapport: Stockholm-Mälarregionens internationella samband

Stockholm-Mälarregionens internationella tillgänglighet är en förutsättning för välståndet i regionen och i förlängningen hela landet. Den internationella handeln, den internationella migrationen och det internationella resandet har över tid ökat i betydelse och förutsätter väl fungerande transporter. För att illustrera de internationella sambanden har Mälardalsrådets infrastruktursamarbete tagit fram en ny rapport, som presenterades för samarbetets 70 kommun- och regionpolitiker den 10 november. Rapporten är en del i Mälardalsrådets arbete med att uppdatera de gemensamma och storregionala politiska ställningstagandena kring utvecklingen av Stockholm-Mälarregionens transportsystem.

– Sveriges ekonomi är starkt omvärldsberoende. Värdet av utrikeshandeln är ca 6 000 miljarder kronor, vilket motsvarar omkring 50 procent av Sveriges BNP. I den nya rapporten har vi sett närmare på Stockholm-Mälarregionen som nav i det internationella utbytet. 80 procent av varuhandeln går till grannländerna och Europa. För godsflödena är järnvägen en viktig pusselbit, men för persontrafiken måste förutsättningarna bli bättre. Inte minst för mer hållbara resor till och från Norge, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande i Region Örebro län och ordförande i Mälardalsrådets transportgrupp för Internationell tillgänglighet och konkurrenskraft.

– Arlanda är Sveriges port mot omvärlden för både företag och privatpersoner. Inom Mälardalsrådet finns ett starkt stöd för att Arlanda ska vara Nordens ledande flygplats. Att Arlanda utvecklas med bättre kommunikationer och fler internationella direktlinjer är avgörande för näringslivet och svensk konkurrenskraft. Genom flygplatsen transporteras dessutom stora volymer högvärdigt gods, säger Cecilia Linder (M), regionråd Region Uppsala och vice ordförande i Mälardalsrådets transportgrupp för Internationell tillgänglighet och konkurrenskraft.

Sammanfattning av rapporten:

Värdet av Sveriges utrikeshandel (varor och tjänster) var totalt 6 000 miljarder kronor år 2022. Stockholm-Mälarregionen står för ca hälften av landets export.

Länderna i Europa fortsätter att vara den viktigaste marknaden för svensk handel. USA och Kina är viktigare handelspartners för Stockholm-Mälarregionen än för landet som helhet.

För utrikes gods dominerar sjötransporterna volymmässigt. Flygfrakten är volymmässigt liten, men värdemässigt stor. Arlanda står för över 50% av allt flyggods i landet.

9 av 10 svenska utlandsresor går till Europa, framför allt till grannländerna. Därefter kommer Spanien. 80 procent av utlandsresorna är fritidsresor.

De nordiska grannländerna dominerar inresandet till Sverige. Av landets 16 miljoner utländska gästnätter under 2022 stod Stockholm-Mälarregionen för drygt 6 miljoner.

70 procent av Sveriges utrikes flygresor går via Arlanda. Passagerarvolymen ökar stadigt efter pandemin och ligger nu på 85 procent, jämfört med nivåerna 2019.

Invandringen till regionen har minskat mot bakgrund av en mer restriktiv invandringspolitik och pandemin. Utlandsboende svenskar finns främst i USA, Spanien och Storbritannien.

Sju län samarbetar om framtidens infrastruktur

Mälardalsrådets transportsamarbete är politiskt styrt och samlar de sju länen i Stockholm-Mälarregionen (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland). Syftet är att utveckla och vårda den länsöverskridande och politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin (Systemanalysen) för Stockholm-Mälarregionens transportsystem, där den internationella tillgängligheten är en viktig del.

Tre temagrupper

Systemanalysen uppdateras genom tre temagrupper där 70 politiker deltar: Godstransporter, Storregional kollektivtrafik och Internationell tillgänglighet och konkurrenskraft. Arbetet med internationell tillgänglighet och konkurrenskraft leds av Andreas Svahn (S), Region Örebro län, ordförande och Cecilia Linder (M), Region Uppsala, vice ordförande.

Mälardalsrådet

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella jämförelser.

Läs mer på:

 www.malardalsradet.se