Nyheter

Rapport avslöjar svenskars skepsis mot teknologisk beredskap 

OT-säkerhetsföretaget TXOne har genomfört en undersökning som bland annat undersöker svenskars och svenska företags syn på nutiden och framtiden när det kommer till teknik och OT-säkerhet. Undersökningen avslöjar bland annat att en majoritet av svenskarna är optimistiska gällande möjligheterna med modern teknik, samtidigt som ytterst få svenskar tror att samhället är förberett på att hantera de utmaningar som dagens teknik innebär.  

TXOne och Norstat, som tillsammans har genomfört undersökningen har undersökt hur svenskar förhåller sig till modern teknik och hur de ställer sig till teknikens inverkan på dagens samhälle. Undersökningen belyser också åsikter om teknikens framtida potential och synen på samhällets förmåga att hantera teknologiska framsteg.

Hela 78 procent av befolkningen förlitar sig mycket eller helt på modern teknik i sin dagliga tillvaro. Men trots detta finns det fortfarande en stor del, 56 procent, som känner att de inte är insatta i de teknologiska framstegen. Detta är något som syns mest bland kvinnor och äldre, medan män och yngre generationer påstår att de känner sig mer insatta gällande rådande teknologiska läge.

Svenskar positiva till ny teknik men skeptiska mot samhällets tekniska beredskap  

Det råder en övergripande optimism när det kommer till allmänhetens uppfattning om teknikens påverkan på samhället. Nästan hälften av svenskarna, 48 procent, ser den moderna teknikens påverkan på samhället som positiv, och 51 procent ser tekniken som något hoppfullt och som något som kan komma att skapa möjligheter. Det finns också ett starkt förtroende, från hela 72 procent, för att modern teknik kan hjälpa och navigera oss genom de potentiella utmaningar som teknologin kan skapa.

Dock finns det fortfarande en del, 39 procent av respondenterna, som ställer sig tveksamma till samhällets beredskap när det kommer till teknologins utmaningar. Det är endast en minoritet, 11 procent, som känner att samhället är förberedda för detta, där det framförallt är den yngre målgruppen som tycker detta.

Men denna oro är dock inte motiverad, då en tydlig majoritet av företagen i undersökningen, 75 respektive 79 procent, anser att det är viktigt att de håller sig uppdaterade med den senaste IT- och OT-tekniken. Men samtidigt är det enbart 14 procent av företagen som anser sig fullt anpassade till de senaste teknologiska framstegen. Detta visar på att svenska företag känner sig osäkra på hur de ska använda ny teknik på bästa sätt.

Företagen är fullt medvetna om att det finns en nödvändighet i att hålla sig uppdaterade, men att det samtidigt finns en ovilja och osäkerhet kring att fullt kunna implementera ny teknik. Det hela grundar sig i att potentialen och försiktigheten står sida vid sida, där både allmänheten och företagen har förtroende för att teknologin är det som tar oss framåt, men att man samtidigt inte känner att vi är redo för det.

– Det är bra att allmänheten ställer sig optimistisk till ny teknik, det visar på att det finns ett förtroende bakom den tekniska utvecklingen, säger Carl-Johan Dahlgren, Business Development Director på TXOne. Däremot måste företagen hantera det faktum att så många svenskar inte riktigt litar på att vi kan hantera de ofta säkerhetsmässiga utmaningar som modern teknik innebär, genom att öka takten på den tekniska utvecklingen och se till att de kan implementera den nya teknik som behövs för att garantera samhället god beredskap.  

Få svenskar vet vad OT-säkerhet är 

Allmänhetens uppfattning om vad IT- och IT-säkerhet är, är relativt etablerad, där 50 procent känner till IT-säkerhet väl. Dock är kännedomen om OT-säkerhet betydligt lägre, där endast 8 procent av allmänheten anser sig själva känna till det väl och 43 procent är omedvetna om begreppet. Många vet vad cyberattacker mot exempelvis datorer är, men få vet vad attacker mot uppkopplad fysisk utrustning utan inbyggd säkerhet är – det vill säga exempelvis attacker mot kassaapparater, röntgenmaskiner eller maskiner för tung tillverkningsindustri. Denna typ av attacker får inte förbises, och det är viktigt för företag att ha en god balans mellan IT- och OT-säkerhet, för att uppnå en så helhetsanpassad säkerhetsstrategi som möjligt.

Det finns därmed ett starkt behov att öka medvetenhet och kunskap om OT-säkerhet bland både allmänheten och företag. Desto mer informerade människor är, desto mer kan man dra nytta av förståelsen och vikten av investeringar i denna sektor. Företag börjar också inse vikten i att stärka sina OT-miljöer, då den ökade frekvensen av cyberattacker mot fysisk utrustning och incidenter med allvarliga konsekvenser visar att cyberhot numera inte bara är hypotetiska scenarier.

Resultaten från undersökningen tyder på att både företag och allmänheten blir medvetna om att prioriteringen av OT-säkerhet växer. Det finns fortfarande stora luckor i allmänhetens och företagens förståelse, men förtroendet finns där. Och som det är med all teknik, så handlar det om att den som anpassar sig snabbast är den som blir bäst rustad för framtiden.

Om undersökningenUndersökningen som riktade sig till den svenska allmänheten genomfördes genom en onlinepanel (CAWI) via Norstat under juli 2023. Totalt deltog 1014 respondenter. Undersökningen som riktade sig mot företag utfördes genom samma metod också i juli 2023, med totalt 28 företag som respondentbas.

Foto: Oleksandr Pidvalnyi