Nyheter

Mälardalsrådet: Satsa på järnvägsutbildningar för pålitliga tåg

Utan samhällsbyggare stannar tågen i Sveriges transportnav Stockholm-Mälarregionen. 8 av 10 tåg i Sverige startar eller slutar i Stockholm, men regionen saknar järnvägstekniska övningsanläggningar. Nu måste staten ta sitt ansvar och satsa på utbildningar för branschens behov, etablera miljöer för innovation och inrätta storregionala kompetensråd inom samhällsbyggnad, skriver Mälardalsrådet i sitt remissvar om framtidens yrkeshögskola.

– I Stockholm-Mälarregionen finns stora behov av utbildad arbetskraft inom både byggnation och drift av samhällsviktig infrastruktur. Allt från ingenjörer till signaltekniker och spårsvetsare. Men i vår del av landet saknas det anläggningar för att utbilda sig inom de järnvägstekniska yrkena. Sådana anläggningar kräver ofta stora investeringar, som en enskild kommun har svårt att bära. Med tanke på Stockholm-Mälarregionens betydelse för hela landets transportinfrastruktur måste staten ta sitt ansvar och etablera en eller flera järnvägstekniska övningsanläggningar i Stockholm-Mälarregionen, säger Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

– 8 av 10 tåg i Sverige startar eller slutar i Stockholm. Varje dag reser 750 000 pendlare över kommungränserna i Stockholm-Mälarregionen för att komma till jobbet. Mälardalsrådet har en tydlig plan för hur järnvägen behöver byggas ut, men då måste det också finnas samhällsbyggare som kan göra jobbet. Från staten efterlyser vi en långsiktig planering, satsningar på innovation och stöd till utbildningar som kräver utbildningsmiljöer inom järnvägen, säger Kristoffer Tamsons (M), regionråd Stockholm och ordförande för Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits.

Mälardalsrådet, samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen, har lämnat ett remissvar till regeringen över betänkandet om framtidens yrkeshögskola (SOU 2023:31). Remissvaret utgår från Mälardalsrådets långsiktiga arbete för fler samhällsbyggare och bättre transporter i Stockholm-Mälarregionen.

– För att utveckla yrkeshögskolan behövs en starkare samverkan mellan alla som jobbar med frågorna. För samhällsbyggare inom infrastruktursektorn skulle Trafikverket kunna ges i uppdrag att inrätta storregionala kompetensråd. Det skulle förbättra samordningen mellan exempelvis bransch, utbildningsanordnare och regioner och göra det enklare att förutse vilken kompetens som behövs. Mälardalsrådet bidrar gärna med underlag och erfarenheter, säger Irén Lejegren (S), Region Örebro län och ordförande i Mälardalsrådets samarbete för strategisk kompetensförsörjning En Bättre Matchning.

Sammanfattning av remissvaret:

Nivån för ersättning till utbildningar kan behöva justeras så att utbildningar etableras.

Satsningar på miljöer för innovation behövs snarast möjligt i synnerhet inom väletablerade områden som järnväg.

Utredning behövs kring stimulanser för ökad attraktionskraft och stöd till utbildningar som kräver utbildningsmiljöer, exempelvis inom järnväg.

Mälardalsrådet ser inte behovet av ytterligare utredningar om behoven av järnvägstekniska övningsanläggningar.

Uppdrag och anslag bör redan nu kunna riktas till Trafikverket om att tillhandhålla en eller flera järnvägstekniska övningsanläggningar i Stockholm-Mälarregionen.

Mälardalsrådet förordar storregionala plattformar samt inrättandet av storregionala kompetensråd.

Remissvaret kan läsas i sin helhet på Mälardalsrådets hemsida.

Fakta om bristen på samhällsbyggare i Stockholm-Mälarregionen

Mälardalsrådet har i ett flertal rapporter pekat på betydelsen av tillgången till rätt kompetens och utbildningsvägar för Stockholm-Mälarregionens utveckling, exempelvis när det kommer till yrkesgruppen samhällsbyggare. För samhällsbyggare uppskattas rekryteringsbehovet till cirka 7 000 individer per år fram till 2030. Rapporterna kan läsas på Mälardalsrådets hemsida.

Nio regioner samarbetar för bättre kompetensförsörjning

Mälardalsrådets En Bättre Matchning är Stockholm-Mälarregionens storregionala samarbete i inom strategisk kompetensförsörjning. Samarbetet samlar de regionalt utvecklingsansvariga i de nio länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gävleborg, Dalarna och Värmland.

Läs mer på:

www.enbattrematchning.se

Mälardalsrådet

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella jämförelser.

Läs mer på:

www.malardalsradet.se