Nyheter

2030-sekretariatets analys: Drivmedel 2024 – tillgång och priser

Vad är den troliga prisbilden för förnybara och fossila drivmedel 2024, och hur blir tillgången? Det har 2030-sekretariatet analyserat, till glädje för kollektivtrafiken, åkerierna, taxibranschen, tjänstebilsföraren och hushållen. 2030-sekretariatet skickar också en signal till politiken:

Det måste löna sig att tanka förnybart och klimatsmart:

2030-sekretariatets bedömning av priserna på förnybara och fossila drivmedel 2024 är baserad på omfattande kontakter med drivmedelsexpertis i Sverige och internationellt, men slutsatserna står sekretariatet själva för. Goldmann betonar också att framtiden är än mer oviss än vanligt, med krig både i Europa och Mellanöstern, produktionsbegränsningar från OPEC och en osäker utveckling för den svenska kronkursen.

2030-sekretariatets bedömning av prisbild och tillgång drivmedel för drivmedel är för år 2024 följande:

Biogas: Osäker efterfrågan, osäkert pris

Biogas har en oviss framtid. EU-kommissionen bör våren 2024 ge möjlighet för förnyad skattebefrielse, vilket regeringen därefter bör återinföra – biogas för personbilar går annars en tynande tillvaro till mötes. På tunga sidan är situationen ljusare; tankställena för flytande biogas byggs ut och finns hela vägen norrut längs E4:an, och vi har nu rundat 1 000 gaslastbilar i Sverige.

Svensk biogasproduktion bör öka kommande år, med totalt 900 miljoner kronor per år till och med 2026 i produktionsstöd.

Etanol: Minskad efterfrågan, stabilt pris

Priset på etanol bedöms som stabilt, kring 15 kr/l. I Sverige används etanol främst för reduktionsplikten som 2024–2026 sänks till 6%, mot planerade 12,5 % för bensin 2024, 15,5% 2025 och 19% 2026. Efterfrågan lokalt minskar, men ökar i bl.a. Indien, Indonesien, Kina och USA. Efterfrågan på E85 fortsätter att minska; etanolbilar skrotas, få tillkommer och regeringens fokus på billigare fossila drivmedel gör att bilar för etanol i lägre utsträckning tankas förnybart.

HVO: Kraftigt ökad tillgång, lägre pris

Priset på HVO bedöms sjunka med uppemot 5 kronor per liter, till cirka 24 kr/l, på grund av minskad efterfrågan, ökad tillgång och ett sänkt pris på fossil diesel som HVO konkurrerar med.

Genom att reduktionsplikten 2024–2026 sänks till 6%, minskar efterfrågan på HVO för inblandning i fossil diesel kraftigt – tidigare var målet 40 % 2024, 45 % 2025 och 50 %. 2026. Även andra länder sänker takten i sin reduktionsplikt, om än ingen så radikalt som Sverige.

Samtidigt ökar produktionen, globalt och i Sverige hos St1 och Preem, medan andra aktörer ser över och eventuellt senarelägger sina produktionsplaner. Även med detta inräknat och Sveriges krav på HVO med goda köldegenskaper, ökar utbudet. En del tas av företag och kommuner som tidigare förlitat sig på reduktionsplikten för att nå sina klimatmål, men som nu gör aktiva val att tanka HVO100.

RME: Stabil efterfrågan, stabilt pris

Priset på RME bedöms vara stabilt 2024, kring 17 kr/l. Det styrs till stor del av rapspriset, som med normala skördar varit stabilt. Den kraftigt sänkta reduktionsplikten slår inte lika hårt mot RME som mot HVO, eftersom RME är billigare och blir basen i att uppfylla kraven. Flera åkerier och kollektivtrafiksaktörer skiftar till RME100, som är billigare än fossil diesel. Detta väntas öka i takt med att prisöverenskommelser och upphandlingskrav på att köra på HVO löper ut eller hävs. Därtill väntas fler aktörer välja en mix med ca 20% RME i HVO100, för att något minska priset. Ökad efterfrågan kan hanteras genom att producenter både inhemskt och internationellt inte är nära sitt produktionstak.

Flyg och sjöfart: Ökad efterfrågan, högt pris

Ökad tillgång på förnybart jetbränsle (SAF) sänker priset till drygt det dubbla mot fossila jetbränslen, men stora delar av handeln sker med tidiga avtal och kontrakt. Förnybara drivmedel för sjöfarten är en omogen marknad, med många olika drivmedel och begränsade och tidiga kvot- och reduktionspliktssystem.

Fossil bensin och diesel: Sänkt pris

Fossil diesel bedöms bli 3–4 kronor billigare vid pump kommande år, bensin en knapp krona, alltså en mindre prissänkning än vad regeringen angett. Det beror på Sveriges specifika krav bl.a. avseende köldegenskaper samt troligen dyrare fossil olja.

Energiskatten sänks 1 krona och 31 öre per liter jämfört med tidigare indexomräkning, skatten på diesel sänks med 34 öre per liter, till EU:s minimiskattenivå. Därtill sänks reduktionsplikten till 6% 2024–2026 för både bensin och diesel.

Foto: sergio souza