Nyheter

Sverige invalt till rådet i IMO – FN:s sjöfartsorganisation

Sverige har valts in att sitta i rådet för FN:s sjöfartsorganisation IMO (International Maritime Organisation) för perioden 2024-2025. Som rådsmedlem kan Sverige påverka hur IMO styrs, dess budget och strategiska inriktning.

Detta ger Sverige möjlighet att driva på i frågor som till exempel transparens, effektivitet och jämställdhet samt att se till att organisationen har förutsättningar att möta framtidens utmaningar.

– Det är en stor ära för Sverige att få förnyat förtroende i detta viktiga FN-organ. Vi räknar med att fortsätta bidra till arbetet i IMO i denna utmanande och komplexa tid. Sverige kommer att fortsätta arbeta för sjöfartens gröna omställning, möjliggörande av ny teknik, innovationer och digitalisering. Samtliga är prioriterade områden för Sverige och Transportstyrelsen, säger Jonas Bjelfvenstam, Generaldirektör för Transportstyrelsen.

Fakta: IMO

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO består av 175 medlemsstater och är FN:s fackorgan för sjöfart. IMO:s råd har 40 medlemmar. Det beslutar om organisationens budget, interna styrning och planerar verksamheten för den kommande tvåårsperioden.

Foto: Kosti Keistinen