Nyheter

Här är kraven som kan förbättra fordonsutbildningarna

Skolverket vill öka matchningen mellan utbudet av utbildningar och arbetsmarknadens behov av kompetens – utbilda fler unga och vuxna och få ut dem i jobb inom de sektorer som yrkesutbildningarna utbildar till.

Därför skärper myndigheten kraven på hur utbildningshuvudmännen – kommuner och enskilda huvudmän som driver yrkesutbildningar på gymnasienivå och inom Komvux – planerar och dimensionerar sina utbildningar.

De nya och ändrade reglerna börjar gälla från och med 2025.

Här är de nya reglerna punkt för punkt:

1. Alla huvudmän som planerar och dimensionerar utbildning i gymnasieskolan och yrkesutbildning i Komvux blir skyldiga att ta hänsyn till flera saker – utöver ungdomars och vuxnas efterfrågan och behov, även beakta arbetsmarknadens behov av kompetens vid planering av gymnasial utbildning,

2. Kommunala huvudmän för gymnasial utbildning ska samverka med andra kommuner när de planerar utbildningsutbudet.

3. Alla huvudmän ska väga in arbetsmarknadens behov när de planerar vilka utbildningar de ska ordna och antalet utbildningsplatser.

4. Om man är kommunal huvudman ska man samverka med minst två andra kommuner när man planerar yrkesutbildning inom gymnasieskolan och komvux. När det gäller gymnasieskolan ska huvudmannen i sin planering även ta hänsyn till de utbildningar som enskilda huvudmän erbjuder i ditt samverkansområde. Även som enskild huvudman är man skyldig att planera gymnasieutbildningen utifrån både ungdomarnas efterfrågan och arbetsmarknadens behov, och det gäller även när man söker godkännande för start av ny utbildning.

Hur hjälper det här företagen?

Om skolor inom kommuner och enskilda huvudmän tvingas att samverka kommer medlemsföretagens behov och kvalitet på avgångselever att tillgodoses bättre än i dag och i framtiden. Men för att vi ska uppnå en rätt personalförsörjning krävs att våra medlemsföretag så långt det är möjligt regelbundet inrapporterar sina kommande personalbehov och olika yrkesinriktningar.

En regelbunden inrapportering gör att Svenska Fordonsbranschen då kan trycka på vilket utbildningsinnehåll yrkesutbildningen ska ha genom vårt nära samarbete i Skolverkets Nationella Programråd för Fordons och transportprogrammet.

Vad kan Skolverket vara behjälplig med?

Myndigheten tar fram planeringsunderlag för varje region. Underlagen syftar till att ge en samlad bild av arbetsmarknadens behov, utbudet på utbildningar och statistik över den hittillsvarande efterfrågan på utbildningarna i regionen.

Det här innehåller ett regionalt planeringsunderlag:

Arbetsmarknadens kompetensbehov i den aktuella regionen

Statistik över hur tidigare studerande etablerar sig på arbetsmarknaden i den aktuella regionen

Ungdomars och vuxnas efterfrågan på utbildning i den aktuella regionen

Utbudet av utbildningar i den aktuella regionen

Hur elever pendlar till sin utbildning i den aktuella regionen

Skolverkets egen bedömning av hur utbildningsutbudet bör förändras i den aktuella regionen

Skolverket tar fram nya planeringsunderlag vare tredje år.