Nyheter

Ny studie visar: Sverige rankas 2:a i IT- och informationstjänster – tappar styrka i andra avancerade branscher

Sveriges IT- och informationstjänstindustri är dubbelt så stark som det globala genomsnittet baserat på ekonomins storlek, enligt en ny rapport från ITIF, den ledande tankesmedjan för vetenskaps- och teknikpolitik.

Även Sveriges bilindustri är relativt sett bland världens ledande, konstaterade ITIF i sitt Hamilton Index. Sammantaget var Sveriges avancerade industrier – från läkemedel till maskiner och utrustning – 15 procent starkare än det globala genomsnittet 2020, det senaste året för vilket det finns data tillgängliga. Ändå har de gradvis tappat styrkan sedan sekelskiftet.

– En nations ekonomiska och nationella säkerhet beror i allt högre grad på hur väl den presterar i den globala konkurrensen om marknadsandelar i en utvald grupp av avancerade industrier, säger ITIF:s ordförande Robert D. Atkinson, som ledde den nya studien. Sveriges avancerade industrier är starka och diversifierade, men de tappar gradvis mark i den hårt konkurrensutsatta globala ekonomin.

Med hjälp av de senaste tillgängliga uppgifterna från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), rankar ITIF:s Hamilton Index 40 länder på deras prestationer i 10 avancerade och strategiskt viktiga branscher: IT och informationstjänster; datorer och elektronik; läkemedel och bioteknik; maskinutrustning; elektrisk utrustning; motorfordon; annan transportutrustning; kemikalier; tillverkade metaller; och basmetaller.

För att bedöma nationers prestation i förhållande till storleken på deras ekonomier använder ITIF en analytisk statistik känd som en ”platskvot” (LQ), som mäter varje regions nivå av industriell specialisering i förhållande till en större geografisk enhet – i det här fallet en nation i förhållande till resten av världen.

Sveriges totala LQ i alla 10 avancerade branscher tillsammans var 1,15, vilket betyder att det var 15 procent starkare än det globala genomsnittet – på 9:e plats av de 40 studerade länderna. (Se figur 1 nedan.)

Sveriges LQ inom IT och informationstjänster var 2,02, vilket betyder att det var två gånger starkare än det storleksjusterade globala genomsnittet – ranking 2:a av 40 studerade länder, efter endast Israel. (Se figur 2 nedan.)

Sveriges LQ i motorfordon var 1,74 år 2020 (74 procent över genomsnittet) och placerade sig på 5:e plats av de 40 länderna.

Sveriges sämst presterande bransch var datorer och elektronik med en LQ på 0,35, vilket gör den 65 procent svagare än det globala genomsnittet. Det markerade en slående omsvängning av förmögenhet sedan sekelskiftet. När den nådde sin topp 1999 var Sveriges LQ inom dator- och elektronikindustrin 1,76, eller 76 procent starkare än det globala genomsnittet. (Se figur 3 och 4 nedan.)

Tillsammans med den nya Hamilton Index- rapporten släppte ITIF också tre interaktiva datavisualiseringsverktyg som är fritt tillgängliga för media, forskare och allmänheten att använda som referens. De inkluderar:

Ett branschfokuserat visualiseringsverktyg som visar hur de 40 täckta länderna jämför i bruttoproduktion, relativ produktion (LQ) och globala marknadsandelar i var och en av de 10 täckta industrierna plus det sammansatta Hamilton Index.

Ett landsfokuserat visualiseringsverktyg som bryter ner hur var och en av de 40 täckta nationerna och andra multinationella grupperingar presterar.

En momentumvisualisering som väger hur nationers och multinationella grupperingars produktion och relativa prestation har förändrats över tid.

Läs rapporten och utforska datavisualiseringarna .

Foto: Pete Linforth