Nyheter

Trafikverket anpassar sin regionala indelning

I ett förändrat omvärldsläge behövs en tydlig struktur för samverkan i samhället. Nu anpassar Trafikverket sin regionala indelning så att den möter det övriga samhällets struktur för ansvar, ledning och samordning inom civil beredskap. Den nya Norra regionen för Trafikverket kommer att bestå av Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län.

Från och med den första januari 2024 är Helena Eriksson Regional direktör i Norra regionen. Den nya indelningen i sex regioner kan även betyda nya kontakter och nya geografiska gränser.

– Vår verksamhet är samhällsviktig och en del i Sveriges totalförsvar. Trafikverket är en beredskapsmyndighet och har ett utpekat ansvar som sektorsmyndighet för transporter. Den nya geografiska indelningen ger bättre förutsättning för regional samverkan och samordning i vårt uppdrag. Vi har redan påbörjat att knyta kontakter och samarbeta över länsgränserna och det arbetet fortsätter under 2024 säger Helena Eriksson, regional direktör. 

Trafikverkets nya regionala indelning i enlighet med de sex civilområdena stärker verkets regionala ledning och styrning och skapar bättre förutsättningar för samordnade leveranser i alla lägen. Det kan tex handla om att ta fram myndighetsgemensamma regionala lägesbilder i olika frågor som kan ligga till grund för gemensamma strategiska åtgärder.

Förändringen bidrar till att vi står starka tillsammans i samhället

– Ett förändrat omvärldsläge gör att myndigheter och övriga aktörer måste stå starka tillsammans nationellt och regionalt. Anpassningen till civilområden underlättar samordning och samverkan mellan alla delar i staten och mellan staten och resten av samhället. Det ger också Trafikverket bättre förutsättningar att leverera enligt vårt uppdrag i alla samhällssituationer. Stärkt förmåga bidrar också till ökat förtroende gentemot medborgarna. Denna förmåga behövs nu och den behöver vara varaktigt över tid, säger Roberto Maiorana, gd på Trafikverket.

En fungerande och tydlig struktur för myndighetssamverkan bidrar till samhällets motståndskraft och styrka. Sveriges civila beredskap handlar om förmågan att förebygga och hantera fredstida krissituationer, krigsfara och ytterst krig.