Nyheter

MRF: ”Transportsektorn bäst på utsläppsminskning”

Igår släppte Naturvårdsverket sin årliga rapport om utsläppen av växthusgaser i landet under året som gått. Rapporten visar med tydlighet att Sverige är ett föregångsland när det gäller att minska utsläppen av koldioxid, där transportsektorn går i första ledet med en minskning av utsläppen med hela tio procent.

Det är finns mycket att glädjas åt i Naturvårdsverkets rapport där de redovisar generella minskade utsläpp av växthusgaser över flera sektorer. Men det är en enskild händelse som sticker ut åt fel håll vilket gör att totalt sätt ökar utsläppen för 2022.

Den största påverkan har gasläckan på Nordstream där det befarade sabotaget enskilt stod för 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter som ska adderas till Sveriges utsläpp 2022. Utan det sabotaget hade Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskat med fem procent, nu redovisar man istället en ökning på ca sju procent.

– Inom transportsektorn har utsläppen från bensin och diesel minskat tack vare fortsatt förhöjd inblandning av biodrivmedel genom reduktionsplikten. Dessutom ser vi att ett ökat antal laddbara fordon i trafiken börjar ge effekt på utsläppen, säger Anna-Karin Nyström, chef för Klimatmålsenheten på Naturvårdsverket.

Det är såklart glädjande att bilismen och transportsektorn fortsätter att bidra till rejäla minskningar av växthusgaser, säger Anders Östberg, MRF. Men politikerna kan inte slå sig till ro som det ser ut idag, och vi kommer fortsätta vårt påverkansarbete för en omställning. Det finns en fossilfri och hållbar bilism runt hörnet, bara om vi får en rimlig chans att nå dit.

Den elektrifiering som motorbranschen nu driver igenom är nyckeln till att klimatmålen kan nås. Kan nu politikerna säkerställa att det finns en stabil och utbyggd laddinfrastruktur, inklusive strömtillgång, så kommer köpare av både bil, lätta lastbilar och tyngre fordon fortsätta välja laddbara fordon och ytterligare sänka koldioxidutsläppen.

MRF föreslår:

Bygg fler publika laddstationer, gärna med snabbladdare

Anpassa lagstiftningen för ett ökat behov av laddning av fordon, ta bort formella krav som förhindrar snabba handläggningstider på berörda myndigheter

Se över landets gymnasieskolor, erbjuds ungdomarna rätt utbildning för att kunna ta hand om elfordonen i framtiden?

Säkerställ en hållbar ekonomiskt effektiv elförsörjning för hela samhället

Ge producenter av fossilfria drivmedel, så som vätgas, ekonomiska möjligheter att fortsätta utveckla sina produkter