Nyheter

Protos rullar in i 2024 med fossilfria transporter

Protos svarar på den sänkta reduktionsplikten och minskar sin klimatpåverkan på eget initiativ. Protos är bland de första att ansluta sig till CarbonLoop, en ny tjänst från Energifabriken, som ska hjälpa företag att minska sin klimatpåverkan från transporter.

Sveriges intressantaste livsmedelsbolag, Protos, ligger ofta långt fram i utveckling och innovation i hela näringskedjan. Att minska sin klimatpåverkan och hjälpa konsumenter äta både gott och hållbart förblir företagets fokus.

– Vi är mycket nöjda med att från och med den 1 januari ha helt fossilfria transporter. Det kommer ha stor effekt på vårt hållbarhetsarbete, meddelar Protos VD Thomas Östlund.

Protos har arbetat hårt och gjort stora investeringar för att minska utsläppen i den egna produktionen. Enligt nytt beslut kommer nästa stora steg, att minimera utsläppen från alla transporter, redan nu. Från 1 januari 2024 kommer företagets transporter inte använda några fossila drivmedel.

– Majoriteten av våra egna transporter drivs idag av förnybart bränsle men när vi använder externa transportörer är det inte alltid möjligt att anlita åkerier som ställt om. Det här har varit ett huvudbry för oss, men med CarbonLoop får vi möjligheten att bidra till omställningen även med dessa transporter, fortsätter Thomas Östlund.

Reduktionsplikten sänks drastiskt efter årsskiftet och Sverige kommer öka koldioxidutsläppen som följd. De svenska företag som satt ambitiösa klimatmål får då svårare att nå dem. Därför lanseras CarbonLoop, som knyter samman transportörer som strävar efter att ställa om till fossilfria bränslen med företag som har betalningsvilja för förnybara drivmedel. En stor fördel med CarbonLoop är att systemet är helt transparent och verifierbart. Företaget får all information om tankningar som görs med det förnybara drivmedlet.

Protos kommer under 2024 presentera 2023 års hållbarhetsrapport, som utöver minskning av klimatpåverkan genom transporter kommer redovisa viktiga framsteg inom primärproduktionen.

CarbonLoop – Så här går det till

En part betalar för klimatnyttan och kan redovisa lägre utsläpp medan en annan part, till exempel ett åkeri, kör på det förnybara drivmedlet (HVO100, RME eller el). Klimatnyttan separeras från drivmedlet i enlighet med regelverk som GHG-protocol och Science Based Targets initiative.

Tack vare CarbonLoop kommer mer förnybart bränsle tillföras den svenska energimixen och vi ökar takten mot ett förnybart samhälle.

Metodiken bakom CarbonLoop bygger på klassisk massbalans och konsultföretaget 2050 Consulting har kontrollerat att allokeringen av emissionsvärden linjerar med rådande regelverk. Axel Lindfors Bitr. Universitetslektor på avdelningen för Industriell miljöteknik, Linköpings Universitet har granskat att principen bakom metodiken är sund ur ett systemperspektiv

Fakta om reduktionsplikten
Vid årsskiftet sänks reduktionsplikten för standarddiesel från en inblandning av biodrivmedelskomponenter med en reduktion på 30,5 % till en reduktionsnivå på 6 %.
Reduktionsplikten har varit ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att sänka utsläppen på ett betydande sätt. Även de åkerier som har haft lägst klimatambitioner har sänkt sina utsläpp på lika villkor.
Kravet på sänkt inblandning innebär att åkerier och fraktköpare behöver göra ett aktivt val för att inte öka sin klimatpåverkan väsentligt vid årsskiftet.

På bilden: Thomas Östlund, vd och ägare Protos AB

Foto: Martina Holmberg