Nyheter

Transportstyrelsen: Bussbranschen följer reglerna bra – men kör- och vilotider sticker ut

Både granskade förare, företag och fordon följer överlag de regler som finns bra, men ett område avviker negativt – kör- och vilotider:

– Redan i tidigare undersökningar har det varit brister inom just kör- och vilotider. Det är därför oroande att det försämras, säger Fredrik Lorenz, utredare.

Under våren 2023 har Transportstyrelsen tillsammans med Polismyndigheten genomfört en tillståndsmätning av bussbranschen. Mätningen görs för att se i vilken grad branschen lever upp till de krav och regler som finns. Både förare, företag och fordon granskas.

Bättre resultat inom flera områden

Inom flera områden råder fullständig regelefterlevnad. Till exempel hade alla förare rätt behörigheter, alla företag nödvändiga tillstånd och fordonsskatten var betald för samtliga svenskregistrerade fordon. Jämfört med mätningen 2018 har det också skett förbättringar inom områden kopplade till hastighet och teknisk beskaffenhet.

– Bussbranschen följer överlag reglerna bra – men det är angeläget att man fortsätter förbättra efterlevnaden när det gäller viktiga områden som påverkar trafiksäkerheten, till exempel att följa hastighetsgränserna, fortsätter Fredrik Lorenz.

Slarv med kör- och vilotider är vanligt

I årets mätning fick nästan var tredje förare någon form av anmärkning på grund av brister kopplade till kör- och vilotider. Efterlevnaden av reglerna har försämrats, jämfört med tidigare mätningar:

– Det är en oroande utveckling eftersom det påverkar förarnas arbetsvillkor, konkurrens och trafiksäkerhet, konstaterar Fredrik Lorenz.

De flesta överträdelserna var av mindre allvarlig karaktär, men i sju procent av kontrollerna upptäcktes brister som ledde till en ordningsbot. Det handlade då om mer allvarliga fel som överskridna körtider eller för kort dygnsvila.

FAKTA: Kör- och vilotider

EU har gemensamma regler om kör- och vilotider för vägtransporter av passagerare med fordon som är konstruerade för transport av mer än nio personer. Reglerna gäller också vägtransporter av gods med fordon eller fordonskombinationer som har en totalvikt över 3,5 ton.

Reglerna bestämmer bland annat maximal daglig körtid, körtid per vecka, körtid per två veckor och minsta period för dygns- och veckovila.

Syftet med reglerna är att harmonisera konkurrensvillkoren, förbättra arbetsförhållandena och trafiksäkerheten inom EU.