Nyheter

”Vi är varandras arbetsmiljö i projektet”

Infrastrukturprojektet ”Väg 63 Förbifart Hjulsjö” tilldelades nyligen kvalitetsutmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet”. Projektet har glänst både gällande projektkvalitet och projektprestation. Vilka är projektets nycklar till framgång? ”Ett välmående projekt är ett lyckat projekt”, menar Ioannis Strantzalis från Peab, entreprenören i projektet. Samlokalisering, tillgänglighet, öppen dialog och ett genuint intresse av att skapa något bra tillsammans är några vinnande faktorer. Men det finns mer.

Hjulsjö vid Väg 63 ligger mellan Karlstad och Ludvika, i den så kallade Bergslagsdiagonalen. Här passerar dagligen ett stort antal personbilar blandat med tunga transporter. Vägsträckan har varit mycket olycksdrabbad på grund av den smala vägen, med skarpa kurvor och sikthindrande sidoområden med berg och träd. Trafikverket har därför genomfört en knappt fem kilometer ”nysträckning”, som innebär att man rätat ut ett stort V, och byggt dubbelfiligt uppför, för att underlätta säkra omkörningar. Ett projekt med stor samhällsnytta med andra ord. Men inte bara det. Också ett väldigt lyckat projekt med leverans och uppmätt projektkvalitet i topp.

Motiveringen

Varje projekt som erhåller kvalitetsutmärkelsen beskrivs även i en motiverande text, som för Väg 63 Förbifart Hjulsjö lyder:

Projekt Väg 63 Förbifart Hjulsjö visar att framgångsrika projekt inte är en slump. God projektstyrning gick hand i hand med god samverkan. Med tydlig kvalitet redan i förfrågning och anbud lades grunden för ett projekt som presterade och levererade väl hela vägen. Samverkan präglades av öppenhet, förtroende och en gemensam målbild för parterna. Lyhördhet, och inkludering skapade ett välkomnande klimat där människor trivdes och engagerade sig. Med samlokalisering och närvaro gjorde man sig tillgängliga för varandras kunskap i projektet. Ett välmående projekt som blev ett lyckat projekt.

”Större samförstånd kapar tider i projekten”

Ett viktigt syfte med kvalitetsutmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet” är att identifiera extraordinärt framgångsrika projekt och lära av dem.

Vi intervjuade Filip Lindström, projektledare på Trafikverket och Ioannis Strantzalis biträdande produktchef Infra på Peab. Vad kan vi då lära av Väg 63 Förbifart Hjulsjö? De berättar om både mjuka och hårda faktorer i projektet. Men mest om de mjuka.

– Det finns system och verktyg för det mesta. Men det betyder inte så mycket. Det viktigaste är ett genuint intresse hos alla i projektet att skapa något bra tillsammans. För oss betyder stoltheten att hålla det vi lovar väldigt mycket. Traditionellt har man väldigt mycket fokus på hårda värden i byggprojekt. Men om vi stannar upp och lägger fokus på de mjuka bitarna brukar man spara in på de hårda också. Vilka förväntningar har vi på varandra? Hur ser den gemensamma målbilden ut? Att samverka innebär att både vilja och våga blotta sig. Effekten är tydlig. Större samförstånd kapar tider i projekten, menar Ioannis.

Att vara tillgängliga för varandras kunskap

Trafikverket lägger allt större fokus på samverkan och blir enligt Filip allt bättre på att samverka.

– Riktig samverkan ger bättre projekt. Samverkan ger ett gemensamt synsätt, skapar trygghet och minskar risker för missförstånd. Den största samverkan bedrivs dock inte på våra möten utan i det praktiska arbetet däremellan. Därför sitter vi samlokaliserade i projektet och delar vardag. Man kan säga att vi är varandras arbetsmiljö. Vi äter lunch tillsammans och finns där för varandra när frågor uppstår. I projekt måste man vara tillgängliga för varandras kunskap, menar Filip.

Val av affärsmodell och frihetsgrad för entreprenören

Att bara fokusera på mjuka parametrar i projekten löser givetvis inte alla problem. Som alla framgångsrika projekt presterar även detta projekt i topp gällande förfrågningsunderlag och traditionell projektstyrning med planering, handlingar, tidplan etc.

– Vi jobbar väldigt bra med strukturen, berättar Filip. Det börjar redan med förfrågningsunderlaget där vi har en hård kvalitetskontroll och ser till att få in fler ögon tidigt. Valet av affärsmodell är en viktig parameter. För totalentreprenader försöker vi ge entreprenören stor frihet att vara innovativ och komma med bra lösningar, säger han.

Ioannis fyller i:

– Ja här skiljer det mycket mellan olika projekt. Vi får uppleva många projekt där beställaren inte vågar låta oss entreprenörer få nyttja vår kompetens, vilket skapar sämre förutsättningar. Vi är numera mer selektiva med vilka anbud vi räknar på och vilka uppdrag vi tar. Vi har en vana att ställa många frågor redan i anbudsskedet för att få bort spekulation och otydligheter som skulle kunna leda till tvister längre fram.

Mätningen i sig skapade involvering

Att man mätt projektkvaliteten i projektet är ju underförstått, eftersom projektet fått kvalitetsutmärkelsen. Det är dock intressant att höra hur de beskriver effekterna av mätningarna i sig som en bidragande faktor till projektets framgång.

– Med hjälp av kvalitetsmätning kunde vi tidigt följa upp de mjuka värdena i projektet. Vi såg i mätresultaten att vissa inte kände sig helt inkluderade. Speciellt gällde det grupper av olika specialister som ofta jobbar lite i bakgrunden. Då kunde vi sätta in åtgärder och vända trenden. Att alla fick medverka i mätningarna skapade också i sig involvering och engagemang som hjälpt oss att hålla en hög projektkvalitet. Det blir också mycket lättare att målstyra när man får mätresultaten svart på vitt. Kvalitetsmätning är ett väldigt bra verktyg för att involvera en bredare grupp, fånga upp avvikelser och åtgärda.

– Många som besöker projektet har sagt ”vilket välkomnande projekt”. Vi tar det som ett kvitto på att vi har lyckats skapa ett inkluderande projekt och ett bra arbetsklimat. Man ska inte underskatta kraften av ett trevligt projekt. Folk är stressade och lägger mer kraft och engagemang i trevliga projekt än i griniga, menar Filip.

Fakta om projektet

Kontraktsvärde 80 MSEK, Anläggning, Väg, Flerfältsväg på landsbygd, Partnering/strukturerad samverkan, Inte BIM, Normal projektkomplexitet, Nybyggnadsprojekt (huvudsakligen), Totalentreprenad (huvudsakligen), LOU/LUF, Byggande genomfört.

Fakta om utmärkelsen:
Kvalitetsutmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet” tilldelas byggprojekt som uthålligt över tid presterat i nivå med Best Practice för branschen. Referensvärden för Best Practice baseras på alla mätta projekt och uppdateras löpande – fram till idag ca 350 projekt. Varje nominerat projekt genomgår en kontroll gällande kvalitet på mätresultat och andra kvalitetsparametrar för att säkerställa utmärkelsens relevans. Priset delas ut av Byggherrarna, Byggföretagen och Binosight AB tillsammans.
PQi är en enkätbaserad tjänst för att identifiera risker tidigt i byggprojekt. Den ger stöd för att vidta åtgärder innan projektet drabbas av onödiga kostnader, förseningar och olyckor. Tjänsten är utvecklad tillsammans med Byggherrarna och Luleå tekniska universitet. Mätområden är bl a projektets förutsättningar och funktion, samt arbetsklimat och säkerhetsklimatet. Resultatet presenteras på ett standardiserat sätt där man kan jämföra med och lära av branschstandard.