Nyheter

Ny studie: Offentlig laddning av elfordon kan inte försörja en växande fordonsflotta

Försäljningen av elfordon har växt med 55 % globalt under det senaste året, men den offentliga laddinfrastrukturen har inte hängt med. Ny forskning från Siemens Financial Services (SFS) uppskattar att offentliga elfordonsladdare (som en andel av ”elfordonsflottan”) ligger oroande långt ifrån varandra i många länder. Kina har högst täthet av de länder som undersökningen omfattade.

Att sätta fart på infrastrukturen och möta ambitiösa globala netto-noll-mål kommer att kräva höga nivåer av kapitalinvesteringar. Smart finansiering kan vara en hjälp för att snabba på spridningen och göra elfordonsladdare tillgängliga.

Siemens Financial Services (SFS) har släppt ett nytt insiktsdokument som uppskattar den aktuella tätheten för offentliga elfordonsladdare i ett antal länder och regioner.

Tätheten beräknas både som en andel av den elektriska ”fordonsflottan” (antal offentliga elfordonsladdare delat med antalet elfordon) och som elfordonsladdare per kilometer huvudled.

Nästan alla regioner som granskats uppvisar en oroande låg kvot offentligt tillgängliga laddningsfaciliteter i förhållande till antalet elfordon på vägarna eller i jämförelse med själva väginfrastrukturen. Det är endast Kina som verkar ha gjort seriösa investeringar i offentliga laddningsnätverk för elfordon. Samtidigt når europeiska länder som Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Spanien inte ens upp till hälften av Kinas genomförandegrad.

Dessa rön kommer i kölvattnet av tidigare forskning från SFS som uppskattar att det finns ett ”glapp” på 104 miljarder euro för den globala utvecklingen av laddinfrastruktur för elfordon, bara för perioden 2023–25. Detta ”glapp” utgörs av den infrastruktur för laddning av elfordon som ännu inte har anskaffats med smart finansiering av tredje part – dvs den som fortfarande betalas av kapitalutgifter (CAPEX – capital expenditure).

För att lyfta fram den växande ojämlikheten mellan en växande elfordonsmarknad och den aktuella bristen på offentligt tillgänglig infrastruktur som kan försörja den pekar rapporten på det ökande intresset för nya finansieringsmodeller inom den privata sektorn baserade på användning, prestanda och resultat.

Sådana finansieringsmodeller – som erbjuds av specialiserade finansiärer såsom SFS – sträcker sig från leasingbaserade arrangemang som hjälper till att hantera kassaflödet till mer komplexa tillämpningsbaserade arrangemang som möjliggör ”X-som-en-tjänst”-metoder för tillgång till e-laddningsteknik. Oavsett struktur har dessa modeller utformats för att göra det prisvärt att investera med hanterbara regelbundna betalningar som har lagts upp på ett sätt som kan anpassas till det förväntade kassaflöde som laddningsstationerna genererar, vilket i vissa fall gör investeringen budgetneutral.

– Det är uppmuntrande att se det omfattande bejakandet av elektriska fordon, och så viktigt att länderna snabbt agerar för att understödja denna omställning med rätt infrastruktur, säger Romana Larsson Nyheim, Account Manager, Siemens Financial Services. I det aktuella tempo som omställningen sker kan elfordonsladdningen ännu så länge inte hänga med. Men intelligent utnyttjad finansiering kan hjälpa till att påskynda investering och bidra till mer hållbara vägnät över hela världen.

Metodik

Laddningsdata från offentliga elfordonsladdare kombinerades med de senaste siffrorna avseende försäljning av elfordon för att få en kvot för varje landsstudie. På liknande sätt räknade man med samma mängd offentliga laddningsstationer för elfordon per kilometer huvudled.

Källorna inkluderar nationella statistiska institut, The Alternative Fuels Observatory, Motor Intelligence, EV reporter, Economic Times of India, China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), Statista, m.fl.

För mer information, se:

www.siemens.se/finansiering-laddinfrastrukturen-elfordon