Nyheter

Nexer avslöjar vad som blir bilbranschens viktigaste tillgångar

Fordonsbranschen står inför en av de mest omvälvande perioderna i sin historia, där hållbarhetpåtryckningar, ändrade konsumentbeteenden och den snabba tekniska utvecklingen driver på stora förändringar. Fordonens roll i samhället håller på att utvecklas från att vara enkla transportmedel till att bli en del av komplexa ekosystem som inkluderar energinät, smarta städer och avancerad teknik.

Nexer Group presenterar nu i sin nya rapport ”Code over Chrome – The future of Automotive” vilka förändringar och utmaningar fordonsbranschen står inför kommande fem till tio åren, och vilka framgångsfaktorer som blir avgörande. Den akuta verkligheten av klimatförändringar riktar fokus mot fordonssektorn, där transportsektorn som helhet ansvarar för nästan en fjärdedel av de globala koldioxidutsläppen från bränsleförbrukning, varav vägtransporter står för tre fjärdedelar. Samtidigt driver teknikutvecklingen på nya innovationer som banar vägen för hållbara alternativ och ökad funktionalitet.

Fordonsbranschen står nu inför möjligheten att utvidga sin funktion och spela en allt viktigare roll i samhällssystemet genom att anamma ny teknik som erbjuder ökad flexibilitet, mobilitet och uppkopplade tjänster.

Nexer Group, ett av Sveriges ledande techbolag, har tillsammans med experter från fordonsindustrin utforskat frågan om framtidens fordon och presenterar nu i sin nya rapport.Nexer Group, Code over Chrome – The Future of Automotive report ”Code over Chrome – The future of Automotive” vilka stora skiften som fordonsindustrin står inför och vilka som blir det viktigaste strategiska tillgångar framåt.

– Vi befinner oss mitt i den tredje fordonsrevolution som kännetecknas av nya konsumtionsbeteenden samtidigt som teknikutvecklingen är snabbare nu än någonsin. Det gäller att förstå marknaden och förändringar i efterfrågan. De nya generationerna, som millennials och Generation Z, efterfrågar mer hållbara transportalternativ och delningsmöjligheter vilket innebär att bilarnas värde förflyttar sig alltmer mot att fungera som praktiska och flexibla transportmedel, säger Pierre Renhult, Automotive Industry Partner, Nexer Group.

I takt med att mobilitetstjänster blir viktigare och efterfrågan på delningsekonomi växer sig starkare och driver på utvecklingen av smarta städer, ställs högre krav på samarbete mellan aktörer såväl som en datadriven strategi. Moderna fordon använder programvara och data för att förbättra prestanda, öka säkerheten och erbjuda användarvänliga funktioner. Genom datadriven strategi och implementering av nya tekniska lösningar kan fordon generera data som möjliggör för proaktivt underhåll och autonom körning. Detta skifte skapar möjlighet för nya affärsmodeller inom fordonsindustrin.

Fordonsaktörer står nu inför ett transformationsdilemma där de måste ta ställning till om de ska dra nytta av dessa möjligheter och inleda en radikal omvandling för att spela en central roll i att forma framtidens mobilitet.

– Fordonsbranschen befinner sig helt enkelt i ett avgörande ”iPhone-ögonblick” där de måste övergå till en mjukvaru- och datadriven strategi, med starkt fokus på att använda den senaste tekniken och samtidigt säkerställa datasekretess och datasäkerhet, för att stå sig konkurrenskraftiga och undvika ett liknande öde som Nokia, säger Mats Moberg, Strategic Advisor, Moberg Tech.

Det råder dock ett motstånd hos många aktörer i att släppa beprövade affärsmodeller och gå bort från att fortsätta göra det de är bäst på, det vill säga producera bilar.

– I linje med att fordon utvecklas till komplexa, mjukvarudrivna maskiner ökar efterfrågan på tech-talanger, allt från mjukvaruutvecklare, cybersäkerhetsexperter till AI-specialister, vilket understryker en stor utmaning för branschen. Fram till 2025 uppskattas branschen sakna mer än 2 miljoner i kvalificerad arbetskraft och till 2030 växer det till mer än 4 miljoner, avslutar Pierre Renhult, Automotive Industry Partner, Nexer Group.

Det står tydligt att fordonsbranschen står inför en osäker framtid, men med rätt beslut, innovation, kompetens och samarbete kan aktörer i branschen forma en mer hållbar, datadriven och säker framtid som möter de förändrade förutsättningarna och behoven hos konsumenten såväl som samhället i stort.

Fem följande skiften presenteras i Nexers rapport Code over Chrome – The future of Automotive: – The Future of Automotive report:

1. Data-drivna fordon: Fordon blir allt mer datadrivna, samlande stora mängder information för att förbättra prestanda och användarupplevelse. Hanteringen och säkerheten av denna data är en prioritet som fordonsaktörer måste ta itu med.

2. Hållbara fordon: Hållbarhet är en nyckelkomponent när branschen omfamnar elbilar och andra miljövänliga alternativ för att bekämpa klimatförändringar, avlasta elnätet och påskynda omställningen mot förnybara energikällor.

3. Säkra fordon: Säkerhetsutmaningar i en alltmer uppkopplad fordonsvärld kräver starka cybersäkerhetslösningar.

4. Innovativa fordon: Mjukvaruintegration och digital innovation är centralt för att möta de förändringar som den nya teknologin medför.

5. Flexibla fordon: Branschen förändras snabbt, och nya aktörer och teknologier utmanar traditionella biltillverkare. Flexibilitet och samarbete är nyckeln till framgång