Nyheter

Transportföretagen kommenterar regeringens klimathandlingsplan

Regeringens klimathandlingsplan är en viktig styråra för de kommande årens arbete med att minska Sveriges utsläpp i linje med uppsatta globala och europeiska klimatmål. Transportsektorn är mitt uppe i sin omställning och har under lång tid minskat utsläppen.

– En fortsatt och snabb elektrifiering är central för den gröna omställningen. Vi välkomnar att regeringen trycker särskilt på det i sin handlingsplan, inte minst genom att främja elflyg och eldrivna fartyg, men takten behöver öka. Ny fossilfri kraftproduktion behöver byggas, men för vår del är det viktigt att tillståndstider kortas både för elnät och laddinfrastruktur. Effektbehovet måste tillgodoses och investeringsstöd måste utvidgas, säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.

– Även om elektrifieringen är den långsiktiga lösningen kommer vi att behöva biodrivmedel under många år framöver. Här är det ytterst angeläget att få tillbaka skattebefrielsen får biogasen och vi förutsätter att regeringen agerar aktivt för detta, fortsätter Marcus Dahlsten.

Transportsektorn har minskat sin klimatpåverkan med 28 procent sedan 1990 men utsläppen måste ner ytterligare. Regeringens klimathandlingsplan är på inget sätt en slutpunkt.

– Transportsektorns omställning har sedan länge påbörjats och hållbarhet står högt på våra medlemmars agenda. Det är med teknik och innovationer som Sverige kan minska utsläppen med bibehåller konkurrenskraften, säger Marcus Dahlsten.

Transportföretagen välkomnar också att regeringen, i sin klimathandlingsplan, ska genomföra en översyn av klimatmålen och styrmedel. Regeringen pekade på  att de kommer tillsätta en utredning som tar fram styrmedel som gör att Sverige når vårt 2030-mål gentemot EU. Transportföretagen har tidigare hemställt regeringen om en sådan utredning och ser med tillförsikt fram emot detaljerna

– I grunden är klimatfrågan global. Nationella klimatmål är viktiga, men nu när EU har tagit ledartröjan är det naturligt att alla medlemsstater ser över nationella styrmedel och justerar nationella klimatmål för att tydligare anknyta till EU:s klimatpolitik, säger Marcus Dahlsten, i en avslutande kommentar.

Transportföretagen kommer nu att analysera klimathandlingsplanen i detalj.

Foto: Albin Händig