Nyheter

Mobility Sweden: ”Under 2023 bromsade elektrifieringstakten in och förväntas minska under 2024”

2023 års nyregistreringar av personbilar landade i en svag ökning på en halv procent jämfört med 2022. Detta är till stor del drivet av leveranser från historiskt starka orderböcker där leveransförmågan nu är återställd. De tunga och lätta lastbilarna ökade jämfört med i fjol samtidigt som bussmarknaden minskade. Andelen laddbara personbilar ökade med fyra procentenheter. Prognosen för 2024 är däremot mer dyster med en kraftig minskning av nyregistreringar av personbilar och en elektrifieringstakt som för första gången minskar. 

Under 2023 gick fordonsmarknaden från en pandemi som gav utbudsproblem till lågkonjunktur som har lett till utmaningar i minskad efterfrågan. Framåt väntas en kraftig minskning för nyregistrerade personbilar under 2024 och att elektrifieringstakten backar.

– Vi har de senaste åren sett en positiv utveckling när det gäller elektrifieringen av den svenska personbilsmarknaden. Därför är det mycket oroande att takten i elektrifieringen bromsat in under 2023 och nu väntas minska för första gången, vilket är ett trendbrott. Nu krävs åtgärder från regeringen för att få fart på försäljningen av elbilar på privatmarknaden, säger Mattias Bergman VD på Mobility Sweden. 

Svag ökning av nyregistrerade bilar och andel laddbara under 2023

Totalt registrerades 289 665 personbilar under 2023 vilket är en svag ökning med 0,5 procent jämfört med 2022. Att det trots allt blev en ökning i rådande konjunkturläge beror på att vi gick in i 2023 med historiskt stora orderböcker och att leveransförmågan successivt återgått till de normala efter sviterna av pandemin.

Andelen laddbara bilar ökade marginellt från en andel på 56 procent 2022 till knappt 60 procent där elbilarnas andel uppgick till nära 39 procent och laddhybridernas till 21 procent. I antal ökade elbilarna med 18 procent samtidigt som laddhybriderna minskade med drygt 8 procent. Samtidigt är det värt att notera att elektrifieringens snabba ökningstakt de senaste åren kraftigt bromsat in i år.

Hela tillväxten i elbilar skedde på företagssidan, samtidig som privatmarknaden har varit kall under hela året till följd av konjunkturläget och den borttagna klimatbonusen. Under 2022 drev privatkunderna på elektrifieringen, med 56 procent av de nya elbilarna. 2023 är privatkundernas andel nere i 33 procent och det är åter företagssidan som driver elektrifieringen.

Under 2023 beräknas Sverige landa på sjunde plats avseende antalet nyregistrerade elbilar i världen där Kina är det största landet med 5,6 miljoner elbilar följt av USA på 1,1 miljoner. I Europa har Sverige den tredje högsta andelen elbilar där Norge dominerar med 83 procent.

2022 minskade antalet personbilar i trafik för första gången på 30 år, om än marginellt. De senaste årens låga nyregistreringar tillsammans med en ökad export av begagnade bilar har medfört att den svenska personbilsflottan långsamt blivit äldre. I år har exporten av bilar varit rekordhög på grund av den svaga kronan. Detta tillsammans med minskade nyregistreringar framöver leder till en allt äldre fordonsflotta vilket är negativt för miljön och trafiksäkerheten.

För lätta lastbilar uppgick nyregistreringarna till 43 703, en ökning med ca 27 procent jämfört med 2023. Andelen eldrivna ökade från ca 15 till ca 20 procent. Förbättrad leveransförmåga och en vilja från företagen att ställa om sin fordonsflotta till en bättre driftekonomi och att möta kundernas krav på fossilfrihet ligger bakom ökningen. Även här ser vi en inbromsning i ökningstakten, efter att klimatbonusen avskaffades i november 2022.

De tunga lastbilarna, 16 ton eller mer, ökade under året med ca 21 procent till 6 620. Ökningen förklaras till stor del av stark leveransförmåga från stora orderböcker. Av de nyregistrerade lastbilarna var 4,3 procent eldrivna, jämfört med 2,7 procent 2022.

– Elektrifieringen av medeltunga och tunga lastbilar för främst urbana och regionala transportuppdrag har nu inletts och det är inte fordonen som är begränsningen. För att elektrifieringen nu ska ta fart behövs fortsatt utbyggnad av laddinfrastrukturen samtidigt som styrmedel som förbättrar de ekonomiska kalkylerna inledningsvis behövs, fortsätter Mattias Bergman på Mobility Sweden.

Bussmarknaden minskade med ca 10 procent jämfört med 2022 och slutade på till 1 118, något som förklaras av att marknaden varierar starkt beroende på vilka offentliga upphandlingar av stadsbussar som pågår under året. Andelen eldrivna bussar låg på ca 28 procent vilket är en ökning jämfört med 21 procent 2022.

Prognosen 2024 – fall på personbilsmarknaden och elektrifieringen stannar upp 

Sverige är mitt uppe i en lågkonjunktur som slår hårt mot både hushåll och företag. Det är i dagsläget svårt att bedöma hur nyregistreringarna på fordonsmarknaden kommer utvecklas, då tidpunkten för konjunkturvändningen kommer bli avgörande. Samtidigt ger inte regeringens klimathandlingsplan den tydliga färdriktning och besked som branschen efterfrågat, vilket ytterligare spär på osäkerheten.

Mobility Swedens prognos för 2024 är att 240 000 personbilar nyregistreras vilket innebär en kraftig minskning med omkring 17 procent jämfört med 2023. Det skulle vara den lägsta nivån sedan finanskrisen 2008-2009. De senaste tio åren har i snitt 326 000 nya bilar registrerats per år.

Lågkonjunkturen under 2023 avspeglas i en historiskt låg orderingång för nya personbilar under året och minskande orderböcker, vilket kommer att påverka antalet nyregistreringar under 2024. Mobility Swedens bedömning är även att elektrifieringen kommer att stanna upp under året och att andelen elbilar minskar och landar på 35 procent, vilket är oroande trendbrott.

Denna baseras på en mycket svag efterfrågan bland privatkunder och andelen elbilar i den totala orderboken tillsammans med frånvaron av styrmedel.

– Det är bra att regeringen vill satsa på utbyggnad av laddinfrastruktur men för personbilar är det inte längre ett stort hinder när det kommer till köp av elbil. Vi ser i våra undersökningar att det är priset, där den borttaga klimatbonusen har bidragit, som är de främsta skälen till att skjuta upp bytet till elbil. Laddinfrastrukturen upplevs som ett allt mindre problem, konstarerar Mattias Bergman.

Lätta lastbilar har en prognos på 45 000 nyregistreringar, vilket är en svag ökning på ca tre procent jämfört med 2023. Andelen elektriska lätta lastbilar förväntas fortsätta i en positiv riktning och nå en andel på 30 procent, givet att det nya beslutade styrmedlet kommer på plats.

– Andelen lätta lastbilar fortsätter att elektrifieras i en bra takt, men för att siffran i prognosen ska slå in krävs att det aviserade stödprogrammet från regeringen kommer i gång i början av året och administrativt fungerar för våra medlemmar och dess kunder, avslutar Mattias Bergman på Mobility Sweden. 

Mobility Sweden gör ingen prognos för tunga fordon. 

Nyregistreringar i december 2023

Under december registrerades 29 274 nya personbilar, en minskning med 17,5 procent jämfört med samma månad i fjol. Andelen laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, av de totala nyregistreringarna uppgick till ca 63 procent, jämfört med ca 75 procent i december 2022. Elbilarna stod för 39 procent av månadens registreringar och laddhybriderna för drygt 24 procent.

Lätta lastbilar, högst 3,5 ton, ökade med ca 21 procent till 4 897 och andelen eldrivna uppgick till drygt 23 procent. 488 nya tunga lastbilar, 16 ton eller över, registrerades i december, vilket var en minskning med 21 procent. Under det fjärde kvartalet uppgick antalet eldrivna tunga lastbilar till 90, jämfört med 43 motsvarande kvartal 2022. 185 nya bussar registrerades, en ökning med 189 procent jämfört med december i fjol och 7 procent var eldrivna.