Nyheter

Tillväxtanalys: ”Transportbidraget behöver ses över”

En ny utvärdering från Tillväxtanalys visar att transportbidraget inte haft någon effekt för en stor del av de företag som fått bidraget. Därför behöver bidraget ses över för att riktas mot de företag som faktiskt har en besvärlig lokalisering i förhållande till sin marknad och där bidraget kan göra skillnad.

Transportstödet riktar sig till företag som har långa transportavstånd till sina marknader. Stödområdet består idag av Västernorrlands-, Jämtlands-, Västerbottens-och Norrbottens län. Alla företag inom stödområdet kan söka och få stödet, om vissa villkor uppfylls. Det handlar bland annat om att transportsträckan ska vara minst 401 kilometer och att transporten sker på väg, järnväg eller till sjöss.

Storleken på stödet varierar beroende på i vilken kommun företaget ligger.

Tillväxtanalys har i sin utvärdering kunnat se att transportstödet inte har någon större effekt på de företag som får stödet.

– Det är egentligen inte särskilt förvånande. De bidrag som företagen får är i genomsnitt små och utgör bara små delar av företagens omsättning, förklarar Chizheng Miao, analytiker, Tillväxtanalys.

Rapportförfattarna menar att de krav som ställs på företagen är för generösa. I många fall behövs inte stödet för att företagen ska kunna upprätthålla sin konkurrenskraft. Samtidigt betonas att transportbidraget kan vara viktigt för vissa företag.

– Transportbidraget ska ges till de företag där det gör en väsentlig skillnad. Det behövs därför ett bättre sätt än idag för att identifiera vilka företag som behöver stödet och vilka som inte gör det, avslutar Chizheng Miao.

Läs mer på:

www.tillvaxtanalys.se

Foto: pierows