Nyheter

Rekordstarkt år på Øresundsbron 2023

Øresundsbron satte trafikrekord för dygn, vecka och månad under 2023 – och danska fritidskunder reste över bron som aldrig förr. Med i genomsnitt 19 971 passager per dag under 2023 var Øresundsbrons trafik nästan i nivå med 2019, vilket är det senaste helt pandemifria jämförelseåret.

Vägtrafiken ökade med 8,3 procent jämfört med 2022, men var 2,2 procent lägre än 2019. Øresundsbro Konsortiets resultat före värdeförändring blev 1 481 miljoner DKK – en ökning med 398 miljoner DKK jämfört med 2022.

– Med många nya kunder med rabattavtal, stark intäktsutveckling och en rekordbra fritidstrafik överträffade vi vårt förväntade resultat för 2023, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron.

– Dansk fritidstrafik låg på rekordhöga nivåer under nästan hela året. Till skillnad från tidigare år är det nu danskarna som reser mer. Stort intresse för semester i närområdet och en svag svensk krona har troligen bidragit till den utvecklingen, fortsätter Linus Eriksson.

Medan fritidstrafiken bland danska ØresundGO-kunder ökade med omkring 23 procent under 2023, jämfört med samma period 2022, minskade den svenska fritidstrafiken med 5 procent. Totalt sett ökade fritidstrafiken bland ØresundGO-kunder med 0,3 procent jämfört med den senaste toppnoteringen 2019.

Pendlar- och företagskundernas ändrade resmönster efter pandemin, med mer hemarbete och fler digitala möten, påverkade också resandet över bron 2023. Pendlarnas trafik låg under 2023 på en stabil nivå omkring 10-15 procent lägre än samma period 2019. Men företagstrafiken ökade något jämfört med 2022, vilket bland annat tros bero på en mer återhämtad taxi- och flygtrafik till och från Kastrups flygplats.

– Vissa taxi- och hyrbilsföretag dubblerade sin trafik jämfört med 2022. Pendlingen ligger mer stabilt på en lägre nivå efter nya vanor med möten och hemarbete. Vi vill göra det ännu enklare att arbetspendla och därför är det glädjande att cirka 1 500 kunder regelbundet använder det nyintroducerade pendlarkortet med obegränsade passager till ett fast pris, konstarerar Linus Eriksson.

Lastbilstransporterna över bron minskade med 2 procent efter flera år med tillväxt. Trenden påbörjades under det andra kvartalet och fortsatte under resten av året, men trafiken slutade samtidigt över nivån före pandemin.

Vägtrafikens andel gröna passager, med fordon som drivs med el eller vätgas, uppgick till 11 procent i december. Det kan jämföras med 7 procent i januari 2023, vilket innebär en ökning med cirka 55 procent.

– Andelen ökade varje månad och utvecklingen visar att många av våra kunder ställer om till framför allt elbilar. Under rusningstrafiken är andelen gröna passager ännu högre, vilket vittnar om att våra pendlarkunder som kör mest också kör grönast över bron, avslutar Linus Eriksson.

Fakta: Intäkter och kostnader

Vägtrafikintäkterna ökade med 163 miljoner DKK till 1 701 miljoner DKK jämfört med 2022.

Järnvägsintäkter på 582 miljoner DKK är indexerade och påverkas därmed inte av trafikvolymerna.

Øresundsbro Konsortiets driftkostnader ökade med 17 miljoner DKK – från 265 till 282 miljoner DKK – jämfört med året före. Ökningen beror dels på volymrelaterade kostnader, dels på prisökning i drifts- och underhållskontrakt.

Räntekostnaderna minskade med 217 miljoner till 242 miljoner DKK, som en följd av lägre inflation.

Foto: Daniel Karlsson